9 9 F. Schoolgeldheffing voor: ontheffingen, Staat X geeft een overzicht van de totalen der kohieren, het bedrag der ontheffingen, alsmede van de zuivere opbrengst over de schoolgeldjaren 1933/34, 1934/35 en 1935/36. Het aantal leerlingen, dat in 1934/35 kosteloos de scholen bezocht, bedroeg 33.812 en in 1935/36 33.388, verdeeld als volgt: De totale opbrengst, na aftrek der verleende bedroeg over 1934/35 f 546.291,10 en over 1935/36 f 491.949,31, al- zoo over het laatste jaar rond f 54.300,minder. Uit dezen staat blijkt het aantal leerlingen, dat de verschil lende scholen voor openbaar middelbaar en voorbereidend hoo ger onderwijs bezocht, gesplitst naar het inkomen der school- geldplichtigen. De netto-opbrengst van schoolgelden voor dit onderwijs, be droeg na aftrek van ontheffingen wegens verlaten der school en vermindering na reclame, over het schoolgeldjaar 1935/36 f 252.816,43. de opbrengst f 639.551,12, over het boekjaar 1935 onderschei denlijk 471 en f 607.218,23. De opbrengst van dit middel is overigens zeer wisselvallig, zooals uit het 15-jarig overzicht blijkt. De grootste opbrengst werd in die jaren over het boekjaar 1925 bereikt, nl. f 2.827.069,11 en de laagste over het boekjaar 1935, nl. f 607.218,23. De cijfers van het laatste jaar kunnen nog wijzigingen ondergaan ten gevolge van tot heden achterwege gebleven aan slagen en verdeelingen. VERSLAG GEMEENTEBELASTINGEN. Soort van het onderwijs Openbaar lager onderwas Openbaar uitgebreid lager onderwijs. Openbaar buitengewoon lager onderwas Bijzonder lager onderwijs Bijzonder uitgebreid lager onderwijs. I. Openbaar en bijzonder lager en uitgebreid lager onderwijs alsmede voor openbaar buitengewoon lager onderwijs. (Zie staat X.) 11.642 1.151 698 19.074 1.247 11.319 1.126 695 19.043 1.205 Aantal leerlingen, dat kosteloos onderwijs genoot. 1934/35. 1935/36. II. Openbaar middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs. (Zie staat XI.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 119