9 B. Totaal der belasting in hoofdsom en de daarop geheven opcenten. C. 3. Gemeentefondsbelasting. Bedrag der belasting in hoofdsom voor de grondslagen 3 tot en met 7. I 149.004,— 12 VERSLAG GEMEENTEBELASTINGEN. Paarden. Biljarten. Dienstjaren. n Opcenten. f f Dienst- Aantal jaren. aanslagen. Bedrag. f 14.984.731 5-'41' 150). n n n n 7.248.428 n n Dienst jaren. Hoofdsom met algemeene en Gemeen te- opcenten. f 5.126,— 4.259,— 4.497,- r 4.386,— r 4.114,— 1931/32 1932/33 1933/34 1934/35 1931 3) 1932 4 1933 5) 1934 6) 1935 146.566 140.399 145.113 133.314 Hoofdsom 9) na kinder aftrek. 1931 1932 1933 1934 4) 1935 5) Dienst boden. 163.966 133.008 93.221 94.326 Motor rijtuigen. 670.475 571.363 3.540.228 4.686.578 Pleizier- vaartuigen. voor de Gemeente. h voor alle grondslagen (10 of 20). voor de Provincie. (20). Totaal vis hoofdsom alle opeen» f 5.189.231,— 5.154.400,— 4.942.691,— 4.670.957,— 4.306.059,— f 9.168.4ii 9.145.3Ü 8.836.98 8.422.611 7.808.591 1.774,— 89,— 8,— 1.292,— 42 9,- Niet binnen het Ruk wonende of gevestigde belasting plichtigen. 6 f 6 45 65 Hoofdsom met i Gemeente-opcenten. inbegrip van - navorderingen en verhoogingen. f 108.373,— 105.449,— 101.734,— 99.436.— 102.327,— Natuurlijke personen binnen het Rijk wonende. Hoofdsom zonder navorde ringen of verhoogingen. f 11.165.837 9.415.739 7.922.457 f 16.883,— f 216.719,— f 174.262,— 151.320,— L 137.456,- Leeningfonds 1914. S) extra voor 4» en W grondslag I W- I van het jaar de bedragen berekend naar het tijdvak van aanslag. Over 1931, 1932, 1933, 1934 en 1935 50—170 opcenten. 3) En van vorige belastingjaren vallende onder het boekingstijdvak 1931/32. 1932/33. s) 1983/34. 1934/35. 1935/36. 8) Met ingang van 1 Januari 1931 z(jn de opcenten voor liet Leeningfonds 1914 en voor de Provincie vervall* S) Van 1931 t./m. 1934 werd de hoofdsom aan de Gemeente uitgekeerd. Van 1935 af komt van de hoof®1 gedeelte ten bate van het werkloosheidssubsidiefonds. Dit gedeelte bedroeg over gemeld jaar f 2.657.658,58. 6.883,— 6.508,— 5.747,— I 6.162,— 5.781,— 1 0 Hieronder f 3.170.543,- 2) 2.876.012,- 16.620,— 16.423,— 16.083,— 14.678,— f 3.976.178,— 3.990.864,— 3.894.285,— 3.751.718,— 3.502.534,— I i) De hieronder genoemde cijfers omvatten de geheele onzuivere opbrengst, d.w.z. voor aanslagen over een f 12.009.053 f ’-438, 10.227.744 J 15.083.360’) 1) En van vorige belastingjaren vallende onder het boekingstijdvak 1931/32. 1932/38. 3) B 1938/34. 1934/35. 5) r 1935/36. algemeene opcenten (maximum aantal 150). 160). Aan tal. I Uitkeert uit in Gem»»® voor genie® I ’s-Grar®1 f 11.338.578 9.656.381 8.372.589 7.422.141

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 122