11 2 De gemeente ’s-Gravenhage werd bij besluit van 24 Januari 1936, S. No. 18, opnieuw aangewezen als centrale gemeente, waar een keuringsdienst gevestigd moet zijn. Het gebied van den dienst werd krachtens dit besluit eenigszins gewijzigd, doch bij besluit van 5 Maart 1936, S. No. 49, weder in den vroegeren om vang hersteld. Het besluit tot uitvoering van art. 13 der Warenwet betref fende het heffen van een recht van bedrijven, welke waren voortbrengen of verkoopen, belastte B. en W. der centrale ge meente met de verstrekking aan de kringgemeenten van de opgaaf der bedragen, welke door elk bedrijf, in die gemeenten gevestigd, als jaarlijksch recht verschuldigd zijn. De keurings dienst werd met het opmaken van de lijsten der aangeslagenen zoomede met de vaststelling van het recht belast. Ter verkrij ging van de gewenschte uniformiteit heeft de dienst tevens de mededeelingen betreffende den aanslag voor de besturen van alle kringgemeenten gereedgemaakt. Er zijn in totaal 8729 bedrijven in de heffing aangeslagen tot een totaal bedrag van f 35.650,Daarvan betalen 2432 bedrijven f 1,3016 bedrijven f 3,2638 bedrijven f 5,terwijl de overige 643 bedrijven f 8,— tot f 522,50 hebben op te brengen. Met de inning zijn de gemeente-ontvangers belast. Bij den keuringsdienst kwamen 500 schriftelijke verzoekschriften om ontheffing, verlaging of om inlichtingen in, terwijl vele honderdtallen van zoodanige aanvragen mondeling werden behandeld. De volgende besluiten, waarin voor w'aren aanduidingen of eischen zijn vastgesteld, zijn in het verslagjaar gewijzigd of aangevuld: Voorts is bij K.B. toestemming verleend voor het voeren van de aanduidingen: „Tako-siroop” voor een eonsumptiestroop, „Tarvobrood” en „Tarvonabrood” voor ongebuild brood, „Lumo, het bijzonder moutbrood” en „Alma” voor brood bereid met mout- extract, „Jodium-eieren”, voor eieren met een bepaald gehalte aan jodiumverbindingen, „Maltonic” voor een mengsel van invertsuiker met moutextract, „fruitsoda”, voor mengsels van melk, taptemelk of karnemelk en limonade-gazeuse, „Volumax’ voor een lecithine-praeparaat voor de broodbereiding, „Boter- gelei” voor een mengsel van suikerstroop met roomboter, VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. a. b. c. d. het Jam- en Limonadebesluit, S. 1924, No. 97, bij besluit van 9 Juli 1936, S. 837; het Vleeschwarenbesluit, S. 1924, No. 315, bij besluit van 22 Augustus 1936. S. 860; het Eierenbesluit, S. 1931, No. 375, bij besluit van 3 Maart 1936, S. 845; het Consumptiejjsbesluit, S. 1934, No. 240, bij besluit van 9 Juli 1936, S. 856.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 135