11 3 citroenzuur en gelatine, „Aco” en „Schieland’s roomijscompo- sitie” voor roomijscomposities. II. ALGEMEEN OVERZICHT DER WERKZAAMHEDEN. Verkoop-, werk- en opslagplaatsen voor waren zijn in het verslagjaar 47071 malen door de keurmeesters bezocht, terwijl gedurende den staltijd 276 melkveestallen zijn geïnspecteerd. Op de weekmarkten werd voorts geregeld controle gehouden over de daar ten verkoop voorradige eet- en drinkwaren. Ter plaatse zijn 112845 voorraden aan keuring onderworpen; daarvan zijn 1322 afgekeurd, als zijnde ongeschikt voor de con sumptie. Ter nader onderzoek zijn 32619 monsters getrokken, waarvan 24578 monsters melk en 8041 monsters van andere waren. Onder zoek en keuring gaven aanleiding tot het uitzenden van 740 schriftelijke waarschuwingen; 1322 malen werd een mondelinge waarschuwing gegeven, terwijl 443 processen-verbaal werden opgemaakt. Het meerendeel van dit buitengewoon hoog aantal vervol gingen wmrd ingesteld wegens overtreding van het Melkbesluit en van de melkverordening van de gemeente ’s-Gravenhage (te ■weten 214) en van het Broodbesluit (nl. 127). De scherpe concurrentie bij de broodbakkers heeft een inten sieve controle noodig gemaakt om te voorkomen, dat, door ver laging van het gewicht van de brooden aan droge stof, zulks op kosten van de broodverbruikers geschiedde. Meermalen werden op Zaterdagmiddagen en -avonden, als ook enkele malen op Zondagen, melk- en broodmonsters geno men. Dit gaf o.a. aanleiding tot vervolging van een tweetal veehouders, dat alleen op Zondagen de melk vervalschte. Door verbruikers werd 172 malen geklaagd over door hen gekochte waren. In elf gevallen gaven deze klachten aanleiding tot ingrijpen van den dienst. De ondeugdelijk bevonden voor raden (kaas, boter, gebak, meel, limonadesiroop, aardappelen) werden aan den verkoop onttrokken, terwijl de verkoopers wer den gewaarschuwd of geverbaliseerd (2). Ten behoeve van ziekenhuizen en gestichten, welke veel melk gebruiken, werden de geleverde melk en melkproducten op ge zette tijden onderzocht. De levering ervan geschiedt veelal op tijdstippen, welke buiten de normale diensttijden van de keur meesters liggen. Voorts werden onderzoekingen verricht aan 366 monsters van verschillenden aard ten dienste van gemeentelijke bedrijven van ’s-Gravenhage en van enkele crisisinstellingen. VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 136