11 Azijn. Alcoholhouden de dranken. IV. MEDEDEELINGEN OMTRENT DE BEVINDINGEN BIJ DE VERSCHILLENDE WAREN. De monsters wijn zijn, behalve aan een scheikundig onder zoek, ook alle onderworpen aan een beoordeeling door een com missie van deskundigen uit den wijnhandel. Van portwijnen werden 10 partijen afgekeurd, waarvan zes, die, behalve in geur en smaak, ook wat het alkoholgehalte betreft aanmerkelijk be neden de te stellen eischen bleven, aan den handel zijn onttrok ken. Van de andere partijen werden de benamingen gewijzigd. Van andere soorten wijn werden afgekeurd: twee partijen als Medoc extra superieur aangeduid, een partij St. Emilion (mise en bouteilles au chateau), welke wijn noch chateauwijn, noch zelfs Bordeaux-wijn was, een partij Wiltinger, een Bour gogne Beaume, een Fronsac, twee Graves extra superieur, twee Haut Sauternes, een Cótes de Blaye, een Samos van het eiland, een Malaga, een Claret extra superieur. Deze partijen zijn deels in beslag genomen, deels onder ander etiquet gebracht, dat met haar aard en herkomst beter overeen stemde. Tegen één wijnhandelaar is proces-verbaal opgemaakt wegens het verkoopen van ondeugdelijken portwijn, nadat hij deswege tevoren was gewaarschuwd. Alle soorten en fabrikaten vruchtenwijn, welke in het keu- ringsgebied zijn aangetroffen, zijn aan een uitgebreid onderzoek onderworpen. Enkele partijen zijn afgekeurd, die öf bedorven bf met te weinig vruchtensap bereid waren. Met een enkele uit zondering bleken de herkenningsmiddelen, welke aan deze pro ducten moeten worden toegevoegd, daarin aanwezig te zijn. In de druivenwijnen zijn deze nimmer aangetroffen. Van de onderzochte partijen advocaat was één ondeugdelijk van samenstelling wegens een te laag gehalte aan eigeel en alkohol. Tegen de aanduiding „inmaakbrandewijn” voor een product met een alkoholgehalte van 15 bereid door ontkleuren en ontzuren van wijn, hebben wij bezwaar gemaakt. Voorts is in verband met bepalingen in het handelsverdrag met Portugal aanmerking gemaakt op de plaatsing in prijs couranten van niet uit Portugal afkomstige wijnen onder de rubrieken van port- en sherry-wijnen. De sterkte van de azijnmonsters bleek, in tegenstelling met het vorige jaar, in den regel voldoende; 7 voorraden bezaten minder dan 4 azijnzuur, waarvan één slechts 1,1 Drie voorraden werden op dezen grond af gekeurd; voorts zijn we gens te laag gehalte waarschuwingen gegeven. 6 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 139