11 Veel minder dan bij waterbrood kwam een tekort aan droge stof bij het melkbrood voor. Van de in de gemeente ’s-Graven- hage onderzochte 441 monsters melkbrood bezaten 114 niet het vereisehte gehalte aan droge stof; van 398 monsters melkbrood in de overige gemeenten bleken 37 te weinig droge stof te be vatten. Wat de samenstelling van het brood betreft kan worden medegedeeld, dat het gehalte aan melkbestanddeelen bij 119 monsters melkbrood te laag was. Dergelijk brood is met ver dunde melk dan wel met gebruikmaking van te weinig melk poeder bereid. Tegen 24 bakkers, die melkbrood met te weinig melk bereid hadden, is proces-verbaal opgemaakt. In enkele gevallen, waarin de betrokken bakker de schuld op den leverancier van de melk of het melkpoeder wierp, wer den van deze grondstoffen bij aflevering monsters getrokken. Eenige malen werd het brood onderzocht, dat door de Jood- sche bakkerijen des Zondags wordt afgeleverd. De resultaten waren aanmerkelijk beter dan in het voorgaande verslagjaar. Op 15 October is een enquête ingesteld naar de samenstelling van het brood te ’s-Gravenhage. Dien dag zijn uit 213 partijen brood van 79 bakkerijen enkele brooden gewogen. Van 20 met een laag schaalgewicht werden monsters genomen. Daarvan bleken bij onderzoek 10 een te laag drogestof-gehalte te bevatten en twee van de 10 monsters melkbrood met te weinig melk bereid te zijn. Dit resultaat mag onder de omstandigheden, waarin het bakkersbedrijf verkeerde, niet onbevredigend worden genoemd. Door de groote hardnekkigheid, waarmede het knoeien met het broodgewicht ondanks talrijke waarschuwingen en strafver volging door sommige bakkers te ’s-Gravenhage werd voortge zet, zagen wij ons verplicht een ongewoon groot aantal proces- sen-verbaal op te maken. Zoo werden wegens het verkoopen van gebuild brood van onvoldoend drogestof-gehalte 84, van der gelijk ongebuild brood 18 strafvervolgingen uitgelokt. De boete van f 75,welke aan een aantal redicivisten werd opgelegd, alsmede de publicatie van enkele vonnissen in de dagbladen, bleven ten slotte niet zonder het gewenschte effect. Enkele waarschuwingen werden gegeven wegens het kunst matig geel kleuren van krentenbrood. Een proces-verbaal werd opgemaakt tegen een bakker, die brood langs den weg vervoerde zonder dit te beschermen tegen stof en insecten. Een pompernickel, als brood voor suikerzieken aangeduid. Duitsch fabrikaat met veel te hoog gehalte aan zetmeel, werd naar den Duitschen bereider teruggezonden. 10 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 142