11 11 Bij het cacaopoederonderzoek werd opgemerkt, dat het water- Cacao en choco- gehalte gemiddeld hooger was dan vroeger. Elf monsters be- lade, zaten zelfs een hooger vochtgehalte dan toegelaten is. Het vetgehalte was met uitzondering van 3 gevallen steeds voldoende. Zes partijen, alle van dezelfde fabriek afkomstig, welke een aanmerkelijke schimmelontwikkeling vertoonden, werden afgekeurd. Vele monsters melkchocolade bleken, behalve het vereischte percentage volle melkbestanddeelen, ook nog belangrijke hoe veelheden magere melkpoeder te bevatten. Van twee fabrikaten, aangeduid als „met melksmaak”, voldeed het eene aan de eischen voor melkchocolade gesteld; het andere bleek echter slechts om streeks 5 volle melkpoeder naast 15 taptemelkpoeder te bevatten. Twee als melkchocolade aangeduide fabrikaten bleken met uitsluitend magere melkpoeder bereid te zijn. De aanduiding is na gegeven waarschuwing verbeterd. Een als roomchocolade aangeduide waar kon krachtens haar samenstelling op dien naam aanspraak maken. Een gevulde chocolade bevatte een geheel op chocolade gelijkende vulling met een belangrijk gehalte aan cocosvet. Als cacaoextract werd een cacaoproduct aangeduid, dat, naast suiker, 30 zetmeelstroop en als conserveermiddel benzoë- zuur bevatte. De aanduiding geeft derhalve de samenstelling van het product niet juist aan. Bij het onderzoek van consumptieijs op kunstmatige verzoe- Consumptiefs, tingsmiddelen werd saccharine in 4 monsters aangetroffen. Eén bereider werd daarvoor geverbaliseerd. Conserveermiddelen konden niet worden aangetoond. Elf monsters bevatten blijkens de Storch’sche reactie onvol doend verhitte melk of room. De bereiders werden gewaar schuwd. Tegen 3 hunner, die reeds vroeger een waarschuwing ontvingen, werd een strafvervolging uitgelokt. Het roomijs van 6 bereiders bezat minder dan het voorge schreven gehalte aan melkvet (12 hetgeen in twee gevallen aanleiding gaf tot het opmaken van proces-verbaal. Bij 378 monsters consumptieijs is een bacteriologisch onder zoek ingesteld. Bepaald zijn het aantal kweekbare micro-orga- nismen en de event, aanwezigheid van coli-bacteriën in 0,01 cc. Het product mag niet meer dan 100.000 kweekbare micro- organismen per cc bevatten, terwijl in 0,1 cc coli niet mag voor komen. Aan deze eischen voldeden 134, ruim 1/3 van de onder zochte monsters, niet. In 47 monsters lag het aantal kiemen tusschen 100.000 en 500.000 per cc; bij 26 bedroeg het van een half millioen tot één millioen, bij 50 van één tot tien millioen, VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 143