11 terwijl 11 monsters zelfs meer dan 10 millioen kweekbare micro- organismen per ce bleken te bevatten. Zoodanig product mag worden beschouwd als te verkeeren in staat van bederf. Tegen 17 verkoopers, tevens bereiders van dergelijk consumptieijs, werd een strafvervolging ingesteld. Eveneens werden 8 personen vervolgd, die consumptieijs be reidden zonder in het daarvoor bestemde register te zijn inge schreven, derhalve zonder dat hun bereidplaats was goedge keurd. In alle bereidplaatsen, waaruit producten in ondeugdelijken toestand bleken te worden af geleverd, werd de bereidingswijze nagegaan en werden raadgevingen verstrekt om herhaling van de ongunstige bevinding bij het product te voorkomen. Niet steeds mocht dit gelukken, veelal door gebrek aan hygiënisch inzicht bij de bereiders of wel, omdat uit winstbejag restanten van oud ijs door versch bereide waar werden gemengd. Gebak en suiker De als botergebak aangeduide waren bleken bij onderzoek werk. met slechts enkele uitzonderingen uitsluitend met boter bereid te zijn. Een banketbakker, die ondanks waarschuwing allerlei producten, welke voornamelijk met andere vetten dan boter be reid •waren, als botercake, botersprits enz. bleef aanduiden, werd strafrechtelijk vervolgd. Onderzocht is, of de als „cream crackers” aangeduide waar met room bereid worden, zooals uit den naam zou moeten wor den afgeleid. Slechts één merk bevatte omstreeks 2,5 melk vet bij een totaal vetgehalte van 18,4 In de overige 7 onder zochte merken, waarvan het vetgehalte, op de droge stof bere kend, 20 tot 24 bedroeg, was melkvet en derhalve room niet in aantoonbare hoeveelheid aanwezig, wel cocosvet of palmpitvet. Jam en vruchten- Er zijn 40 partijen huishoudjam in den handel aangetroffen sappen. met een fe hoog watergehalte. Enkele partijen bevatten 50 water, hetgeen 15 te veel is. In vele gevallen ging deze afwij king gepaard met een te laag gehalte aan suiker. Van een jam- fabrikant werden, aangezien door waarschuwing niets bereikt werd, alle partijen bij de wederverkoopers in beslag genomen, terwijl proces-verbaal tegen hem werd opgemaakt. Daarop is dit bedrijf gestaakt. Een groot-winkelbedrijf verkocht huishoudjam van zeer af wijkende samenstelling en bedeeld met amylacetaat, waardoor het niet een smaak van vruchten, doch dien van perendrops bezat. Het pectinegehalte bedroeg slechts 0,1 De partijen werden aan den verkoop onttrokken onder opmaking van pro ces-verbaal. Tienmaal werd in een huishoudjam te veel conserveermiddel aangetroffen. 12 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 144