11 14 en Limonade siropen e. d. Melk. a. Losse handelsmelk. Het aantal monsters losse handelsmelk, dat voor elke ge meente van het Keuringsgebied onderzocht werd, alsmede een overzicht van de bij dat onderzoek verkregen resultaten, zijn in onderstaande tabel aangegeven. Bij vergelijking met de samenstelling van de melk in 1935 blijken geen veranderingen van eenig belang te zijn waar te nemen. Het aantal met water vervalschte monsters bedroeg 106 in 1936, tegen 63 over 1935; op het groote aantal onderzochte monsters, in 1936 bijna 19000, is dit verschil van weinig betee- kenis; de gemiddelde samenstelling wordt er niet merkbaar door beïnvloed. Af gekeurd werden door de keurmeesters bij het onderzoek der winkelvoorraden 142 partijen meel en grutterswaren. Na onderzoek in het laboratorium werden afgekeurd: een partij bruine-boonenbloem wegens te hoogen zuurgraad eenige partijen vermicelli wegens te hoog kleurstofgehalte. Voorts bleken twee fabrikaten van paneermeel met kleurstof bedeeld te zijn, waarop de aandacht van de keuringsdiensten is gevestigd, in welker gebied deze waar werd vervaardigd. Een partij griesmeel bleek kunstmatig gekleurde rijstegries te zijn. Tegen den verkooper is proces-verbaal opgemaakt. Hier en daar wordt dergelijke gekleurde gries nog verkocht onder de aanduiding „puddingpoeder”. Een winkelier, die, ondanks klachten van zijn afnemers, den verkoop van kennelijk door woekering van mijten bedorven bakmeel voortzette, werd tot f 40,-boete, subs. 20 dagen hech tenis veroordeeld. de goedkoopste theesoorten in het keuringsgebied. Al deze mer ken waren deugdelijk en onvervalseht. Het extractgehalte be droeg steeds meer dan 38 Van de limonadesiropen bezaten 22 monsters een lager sui kergehalte dan 55 reden waarom 3 partijen werden in beslag genomen en verscheidene andere aan de bereiders werden terug gezonden om het gehalte te doen verbeteren. In 4 gevallen was te veel conserveermiddel gebruikt. Een te laag gehalte aan suiker werd eveneens bij 4 partijen puddingsaus, 25 partijen limonade-gazeuse, een enkel maal ook bij limonettesiroop vastgesteld. Wegens het in gisting verkeeren, aanwezigheid van kleurstof in vasten vorm, saccharine of te veel conserveermiddel werd een aantal van deze genotmid delen afgekeurd. Twee bereiders van limonade-gazeuse met aan merkelijk te laag suikergehalte, die tevoren wegens hetzelfde feit waren gewaarschuwd, werden geverbaliseerd. Meel en grutters waren. VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 146