11 16 van den dag. Het zeer intensieve onderzoek voor den Haag zijn alleen 14288 monsters „losse” melk onderzocht het groote aantal waarschuwingen en processen-verbaal hebben dit euvele bedrijf niet voldoende kunnen beletten. Bij verscheidene grossiers in melk, waarvan bij den dienst bekend is, dat zij de melk „standaardiseeren”, d.w.z. gedeeltelijk afroomen alvorens deze af te leveren, werd in het verslagjaar uitvoerige controle op al de uitgaande en inkomende melk uit geoefend. Bij dit onderzoek zijn monsters getrokken uit de melk- voorraden, op een bepaalden dag bij den aanvang van de werk zaamheden in het bedrijf voorhanden, die den vorigen dag van de veehouders in ontvangst genomen en daarna voor den verkoop gereed gemaakt waren, terwijl vervolgens van al de melk, welke op dien dag door het bedrijf van diezelfde veehouders werd be trokken, op het moment van aflevering monsters werden geno men. Op deze wijze kan het gemiddelde vetgehalte van de melk, voor aflevering bestemd, worden vergeleken met dat van de melk, welke het bedrijf één dag later ontvangt. Aangezien de melk van veehouders op vaste jaarcontracten wordt gekocht een klein kwantum op weekcontract via de melkveilingen is de gemiddelde samenstelling van de melk, welke door den melkhandelaar op twee achtereenvolgende dagen ontvangen wordt, vrijwel gelijk als de betrokken hoeveelheid groot genoeg is. Verschillen derhalve deze gemiddelden aanmer kelijk, dan staat vast, dat afrooming of vervalsching met afge roomde melk heeft plaats gehad. Onderstaande gevallen demonstreeren, in welke mate deze afrooming plaats vindt. Op 17 April waren in een klein-grossiersbedrijf aanwezig 17 bussen op een auto, 12 bussen in de inrichting. Van alle melk was het gemiddelde vetgehalte 3,17 Dien dag werden aange voerd door dit bedrijf 30 bussen melk, half morgen-, half avond- melk, met een vetgehalte van gemiddeld 3,40 resp. 3,61 Aan de melk is omstreeks 9 1 room van 40 vetgehalte ont trokken. Op 14 Mei werd in een grootbedrijf vóór den aan vang der werkzaamheden aangetroffen een tank met 4000 liter bewerkte melk met een vetgehalte van 2,85 In een andere tank van denzelfden inhoud werd onbewerkte melk (onverhit) aangetrof fen, zooals zij door de veehouders des avonds tevoren was afge leverd. Daarvan bedroeg het vetgehalte 3,40 De melk, welke op den voormiddag van 14 Mei bij de vaste veehouders-leveran- ciers door dit bedrijf werd opgehaald, bezat een gemiddeld vet gehalte van 3,16 Aan de melk van eerstbedoelde tank was dus omstreeks 30 kg room van 40 vetgehalte onttrokken. VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 148