10 Overige Com mission en Be sturen. Buttingha Wichersvan Voorst Vader, K. Baars, Mr. F. A. Janssen van Raay, S. de Vries Szn., Dr. W. F. de Groot. Commissie van Toezicht en Advies voor de Gemeentelijke school- en kindertuinen. Zie het verslag van het Lager Onderwijs (bijlage 40, bladz. 16). Commissie van Beheer over den Koninklijken Schouwburg. Zie het verslag dezer commissie (bijlage 46). Commissie van Advies in zake subsidieering van voorstel lingen en uitvoeringen met kunstwaarde: de Burgemeester, voorzitter; W. H. Vliegen, Mr. D. J. I. van den Oever, L. L. H. de Visser, Willem Andriessen, Dr. H. E. van Gelder, Anton Molkenboer, Dr. Joh. Wagenaar, Mevr. A. van Wageningen Salomons, Mr. G. A. van Haeften, Jhr. J. Feith, G. Niemants- verdriet, leden: H. Robin, secretaris. Commissie van Advies voor den Dienst voor Kunsten en Wetenschappen: de Burgemeester, voorzitter; A. Folmer, W. H. Vliegen, Mr. Dr. R. S. Bakels, Prof. Dr. C. W. Lunsingh Scheur leer, S. de Clercq, Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn, Prof. Dr. A. Smijers, Dr. H. Schneider; Jhr. Mr. W. C. Six, secretaris. Schoonheidscommissie: Mr. J. F. van Royen, voorzitter; Ir. A. H. van Rood, A. J. Kropholler, Ir. H. Hoekstra, Ir. D. Roosenburg, B. C. van den Steenhoven; R. C. Mauve, secretaris. Overige Commissiën en Besturen op 1 Januari 1937: Commissie van Advies voor het politiepersoneel: Mr. C. W. Schlingemann, Mr. W. Francken, Mr. J. H. Rolandus Hage- doorn, leden; Mr. J. Wolterbeek Muller, H. A. C. Fabius, Mr. L. Lindeboom Czn., plv. leden; Jhr. Mr. W. C. Six, secretaris. Bestuur van de Stichting „Centraal Badbeheer”Zie het ver slag dier stichting (bijlage 14). Bestuur van de Stichting „Centraal Woningbeheer”. Zie het uittreksel van het verslag dier stichting (bijlage 18). Commissie van voorlichting inzake het taxivraagstuk te ’s-Gravenhage: A. G. Verbeek, voorzitter; C. P. Damme, plv. voorzitter; F. Boom, lid en secretaris; Mr. E. Heringa, lid en plv. secretaris; overige leden: F. C. Rietveld, J. A. Geerinck, W. Strijbis Pzn., W. A. van het Schip en L. G. van Willigenburg. Commissie van Bijstand voor de Landbouwstatistiek: Jhr. H. J. Repelaer van Driel, Mr. D. A. Kleij en S. G. A. Doorenbos. Contactcommissie: M. Kropveld, voorzitter; Mevr. A. E. v. Braam HouckgeestSchroot, Mevr. Oh. Neijtzell de Wilde— Mac Gillavry, Mevr. A. Nooitgedacht—v. d. Graaf, Mevr. I. PelgrimWolfers, Mevr. E. JoëlsJoëls, H. C. Vermaat, J. K. W. F. van Bommel, J. D. Brinkmann, S. C. Hijmans, S. J. Rotte veel, leden; F. Keislair, plv. lid; Mevr. M. M. KleinCoster, secretaresse. Levensmiddelencommissie: Ir. L. J. M. Feber, voorzitter; H. C. Vermaat, plv. voorzitter; S. J. Rotteveel, J. M. Polak, Mevr. Ch. Neijtzell de WildeMac Gillavry, Mevr. M. M. KleinCoster,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 14