11 18 voor de bona fide bedrijven, aan welke een zeer oneerlijke con currentie wordt aangedaan. Ten einde daaraan zooveel mogelijk paal en perk te kunnen stellen is bij Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage een voorstel ingediend tot verhooging van de eischen, in de melkverordening voor het vetgehalte der melk gesteld. Wat verscheidene grossiers geregeld en voorzichtig doen, in den regel door tijdens het centrifugaal reinigen der melk, waar bij room en ondermelk tijdelijk gescheiden worden, een gedeelte van den room afzonderlijk op te vangen, doen nu talrijke weder- verkoopers en zoogenaamd in dienst van deze grossiers wer kende slijters nog eens op minder voorzichtige wijze over en wel door aan de reeds gestandaardiseerde melk, zoodra zij daartoe de kans zien, taptemelk toe te voegen. Deze vervalsching wordt veelal bedreven door melk en taptemelk in kleine bussen te mengen even voordat de klanten bediend zullen worden; meer malen heeft de menging eerst plaats in de melkkan van den onoplettenden klant. Deze overtreding moet dus geconstateerd worden op heeter- daad om een bestraffing mogelijk te maken. Eenige malen is het gelukt dergelijke knoeiers te betrappen; hun werden strenge straffen opgelegd. Ten einde het vervalschen van de melk door bijmenging van taptemelk te bemoeilijken, is in het Melkbesluit een bepaling opgenomen, welke voorschrijft, dat bij gelijktijdig vervoer van melk en afgeroomde melk het vaatwerk, met volle melk gevuld, geel gekleurd moet zijn, terwijl dat, waarin de taptemelk wordt vervoerd, van een donkerblauwen band moet zijn voorzien ter breedte van ten minste 15 cm. Door dit verschil in kleur wordt getracht den kooper opmerkzaam te maken op het onderscheid van den inhoud van het vaatwerk; bovendien moet het vaatwerk nog van den naam van de waar voorzien zijn. Wij hebben streng de hand gehouden aan de naleving van dit voorschrift. Na éénmaal te zijn gewaarschuwd zijn 23 per sonen vervolgd, die zich daaraan niet stoorden. Aangezien onder de huidige tijdsomstandigheden vraag be staat naar een goedkoop voedingsmiddel als taptemelk, dat voor de voeding zeer waardevolle bestanddeelen bevat, hebben wij het vervoer van dit melkproduct op denzelfden wagen als de melk aanvankelijk oogluikend toegelaten mits het in flesschen met karton- of beugelsluiting onder de voorgeschreven aandui ding werd vervoerd. Wij zagen ons echter verplicht op deze vrijgevige houding terug te komen, omdat het ons bleek, dat het overgroote deel der aldus vervoerde afgeroomde melk niet als zoodanig werd verkocht, doch door de volle melk werd gemengd. VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 150