11 19 Wegens het verkoopen van vervalschte melk is 107 maal een vervolging uitgelokt. In 51 gevallen was de melk met water, in 56 gevallen met afgeroomde melk vervalscht of afgeroomd. Om trent enkele gevallen zij hier nog iets naders vermeld. Een broodbakker, die een aanmerking had ontvangen op de voedingswaarde van zijn melkbrood, verzocht ons de melk te willen onderzoeken, welke hij van een grossier ontving. Het vervoer had plaats in de avonduren langs een mandeelige gang. Van deze omstandigheid, waardoor deze melk aan ons toezicht was onttrokken, bleek de melkleverancier misbruik te maken door aan de geleverde melk 20 tot 30 water toe te voegen. Transactieboete f 300, Een knecht bleek geregeld overgehouden melk met water vervalscht aan zijn patroon terug te geven. Op een Zaterdag avond bleken op 100 deelen melk 40 deelen water te zijn toege voegd. Vonnis: 14 dagen hechtenis. Op een Zondagochtend leverde een veehouder tevens slij ter te Delft melk met omstreeks 30 water vervalscht. Vonnis: f 500,— boete, voorwaardelijk. In de vroege morgenuren bracht een knechtje van een slijter melk bij een klant, die bij den Keuringsdienst terecht een klacht indiende, aangezien die melk uit 2 deelen water op één deel melk bleek te bestaan. Vonnis: 1 maand tuchtschool, voorwaar delijk. Een veehouder, tevens slijter, leverde melk af, bedeeld met 10 water en 50 afgeroomde melk. Vonnis: f 225,boete. Een tweetal veehouders, die op Zondagen zich voor controle veilig wanend, melk met water vervalscht aan een melkinrich ting af leverden, werden boeten van f 125,resp. f 200,op gelegd. Een melkinrichting, welke op Zondagmorgen het standaardi- seeren te ver had doorgezet, zoodat het vetgehalte van de melk beneden de vastgestelde grens was geraakt, werd met een trans- aetieboete van f 80,gestraft. Wegens gelijk feit was zij in 1935 reeds veroordeeld, waarvan in enkele dagbladen door Bur gemeester en Wethouders meedeeling was gedaan. Een grossier bleek een aantal slijters in het Westland melk te leveren, welke met afgeroomde melk was vervalscht. Hij werd tot f 150,— boete veroordeeld. Zijn vader, die hem melk leverde, welke in hooge mate met afgeroomde melk vervalscht was, werd tot f 500,— boete veroordeeld, evenals diens broer (deze laatste werd in hooger beroep vrijgesproken door een fout in de dag vaarding). Op een vroegen ochtend, terwijl het nog donker was, zagen twee keurmeesters een grossier in zijn melkbewaarplaats bezig VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 151