11 20 met de melk te vervalsehen door uit elke bus twee liter melk te vervangen door taptemelk. Transactieboete f 100, De beoordeeling van de melk, wat haar toestand betreft, vindt plaats door onderzoek op aanwezigheid van zichtbare ver ontreinigingen, door bepaling van den zuurgraad en de houd baarheid (reduetaseproef), door onderzoek van het sediment op aanwezigheid van streptococcen en andere micro-organismen, c.q. door bepaling van het aantal kweekbare micro-organismen. Slechts 43 monsters waren met zichtbare verontreinigingen bedeeld. Vergeleken bij vroeger jaren is een aanzienlijke voor uitgang in dit opzicht ingetreden. Toch bewijst de afwezigheid van vaste vuildeeltjes in de melk niet, dat de melk onder hy giënische omstandigheden is gewonnen. Door vlijtig te filtreeren door doeken en wattenschijven kan een sleeht gewonnen pro duct oogenschijnlijk vlekkeloos worden gemaakt. En deze methode is algemeen bij de veehouders in gebruik, terwijl de handel door de melk te centrifugeeren of te filtreeren nog de laatste sporen zichtbaar vuil verwijdert. Een tiental strafver volgingen wegens aflevering van vuile melk was voor het meerendeel tegen veehouders gericht. In enkele gevallen zijn melkhandelaren vervolgd, die melk verkochten, welke ten gevolge van onvoldoende reiniging der bussen vervuild was. Een grossier werd veroordeeld tot f 100,— boete of 40 dagen hechtenis wegens het vervoeren van melk in bussen met aan gekoekte melkresten. Dat dergelijke melk snel bederft, behoeft geen betoog. Melk met een hoogeren zuurgraad dan 9° Soxhlet-Henkel werd slechts 3 maal aangetroffen. Deze grens is te hoog gesteld; melk is reeds ondeugdelijk bij een lageren zuurgraad. Een be teren indruk omtrent den toestand, waarin de melk verkeert, verschaft de reductase-proef. Melk mag, volgens deze methode onderzocht, een bepaalde hoeveelheid methyleenblauw niet binnen 2 uur ontkleuren. Melk, die deze ontkleuring sneller bewerkt, is ook met een te hoog aantal micro-organismen be zwangerd. Er zijn 9566 monsters melk op deze wijze onderzocht met het resultaat, dat 7 binnen 5 minuten ontkleurden, 66 in 5 tot 30 minuten, 148 in een half tot een vol uur en 237 in 1 tot 2 uur, zoodat 458 of 4,8 van de onderzochte monsters een onvoldoende houdbaarheid bezaten. Deswege zijn 142 waarschuwingen ver zonden, terwijl voorts tegen 18 melkverkoopers en veehouders proces-verbaal is opgemaakt. In den regel werd van deze melk tevens het aantal op bouillonagar kweekbare micro-organismen bepaald, dat zonder uitzondering meer dan één millioen, in den VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 152