11 21 regel vele millioenen per cc bleek te bedragen. Dergelijke melk is voor het gebruik te eenenmale ongeschikt. Gebrekkige koeling bij veehouder en slijter of onvoldoende reiniging van het vaat werk is in den regel de oorzaak daarvan. Aanwezigheid van mastitis streptococcen wijst op bijmenging van melk van koeien, welke aan uierontsteking lijden. Zij kwa men voor in 287 d.i. 1,5 van de onderzochte monsters handels- melk. Steeds is getracht de zieke dieren op te sporen. In vele gevallen droegen wij dit op aan den betrokken handelaar, die daartoe de hulp van melkcontrólestations of dierenartsen kan inroepen. In deze gevallen werd tevens opdracht verstrekt ons den uitslag van het onderzoek te berichten en hebben wij nage gaan, of inderdaad de afwijking bij de melk van den betrokken handelaar verdwenen was. In andere gevallen, waarin de aanwezigheid van zeer veel streptococcen, veelal gepaard met hoog sedimentgehalte, daartoe aanleiding gaf, werd de opsporing der zieke dieren door ons zelf ter hand genomen. Indien daarbij bleek, dat de aflevering van het pathologe product het gevolg was van groote nalatigheid of gebrek aan voorzorg bij den veehouder, werd proces-verbaal opgemaakt. In het geheel zijn 23 vervolgingen uitgelokt. In twee gevallen volgde vrijspraak, omdat het bewijs van schuld bij den veehou der niet geleverd werd geacht; in de overige gevallen 8 zijn nog in behandeling werd bij schikking f 4,tot f 100,—, ondersch. bij vonnis f 15,tot f 500,boete opgelegd. In den staltijd zijn 276 stallen en het daarin aanwezige melk vee gecontroleerd. Onvoldoende zindelijkheid werd in 53 geval len vastgesteld. Door waarschuwing is in den regel bereikt, dat de noodige verbetering werd aangebracht. In één geval, waarin zulks niet langs dien weg kon worden verkregen, is tegen den veehouder proces-verbaal opgemaakt wegens het afleveren van melk, gemolken van koeien, welke aan de uiers en onmiddellijke omgeving daarvan niet schoon waren. Behalve de boven medegedeelde, werden op grond van over treding van bepalingen van het Melkbesluit nog de volgende 24 strafvervolgingen uitgelokt: VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. 6 6 1 7 wegens het ontbreken van de aanduiding van den inhoud op het vaat werk (art. 16) ontbreken van den naam van den melkverkooper op het voer tuig (art. 20, lid 1 a) vervoeren van melk naast water op hetzelfde voertuig (art. 20, lid 1 b) verkoopen van melk zonder vergunning daartoe te bezitten (art. 29)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 153