11 22 c. Room. b. Gepasteuri seerde, ge steriliseerde en model- melk. d. Andere melkpro ducten. Melkproducten. a. Karnemelk. b. Taptemelk. Voorts zijn 186 schriftelijke waarschuwingen verzonden we gens overtreding van het Melkbesluit. Bij de behandeling van eenige processen-verbaal tegen melk- grossiers, opgemaakt wegens het doen rondventen van ondeug delijke melk, werd door den kantonrechter beslist, dat niet deze grossiers doch de knechts, die de melk rondbraehten, de aan sprakelijke personen waren, omdat zij niet, zooals zij bij hun verhoor aan den keurmeester-verbalisant hadden verklaard, in dienst van bedoelde grossiers waren, doch zelfstandig den melk handel uitoefenden, hoewel op hun vervoermiddelen de naam van den grossier als hoofd van het bedrijf was aangebracht. De consequentie van deze uitspraken bracht mede de betrokken „knechts” den verderen verkoop van melk te verbieden. Onderzocht zijn 368 monsters gepasteuriseerde, gesteriliseerde en model-melk op flesch, over het geheel met bevredigend resultaat. Colibaeillen konden in 5 cc gepasteuriseerde melk nimmer worden aangetoond. Éénmaal werd proces-verbaal opgemaakt wegens het verkoopen van zeer bacteriënrijke gepasteuriseerde melk, 14 malen is daarvoor een waarschuwing verstrekt. Vier malen werd gewaarschuwd wegens te laag vetgehalte, water- toevoeging of aanwezigheid van streptococcen. Van de onderzochte monsters karnemelk, in totaal 459, be droeg het gemiddelde gehalte aan vetvrije droge stof 7,89 Tegen verkoopers van taptemelk werd 9 maal proces-verbaal opgemaakt. In enkele gevallen was de als taptemelk aangeduide waar niet anders dan met taptemelk sterk vervalschte melk, zoodat de vervolging werd ingesteld wegens het verkoopen van taptemelk met een vetgehalte van meer dan 1 Er zijn bij schikking boeten opgelegd van f 9,tot f 80,éénmaal een maand hechtenis voorwaardelijk. In aanmerking genomen, dat deze overtredingen veelal opzettelijke melkvervalschingen mas- keeren, zijn de opgelegde straffen zeer mild. De samenstelling van den room was met enkele kleine afwij kingen voldoende. Verscheidene monsters, waarbij de reactie van Storch positief uitviel, werden bacteriologisch onderzocht. Alle voldeden aan de eisehen aan gepasteuriseerde melk gesteld, zoodat de verhitting van dezen room voldoende was geweest om eventueel aanwezige bacteriën onschadelijk te maken. Het onderzoek van yoghurt, chocolademelk en chocolade- taptemelk, karnemelkspap, havermoutpap, gecondenseerde melk VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN wegens het scheppen van melk uit vaatwerk op den openbaren weg (art. 38, lid 1)2 vervoeren naast melk van tegen stol niet beveiligde maten (art. 38, lid 3)2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 154