11 I 23 en melkpoeder geeft tot bijzondere vermelding geen aanleiding. De onderzochte specerijen bleken onvervalscht en deugdelijk Specerijen, van samenstelling. Enkele kleine partijtjes notemuskaat en witte peper waren te schimmelig en werden deswege afgekeurd. Eenige partijen met andere oliesoorten vervalschte raap- en Spijsvetten en boterolie werden aan den handel onttrokken. -oliën. De hooge belasting op oliën ten behoeve van het Landbouw- crisisfonds gaf den stoot tot het in den handel brengen als spijs olie van parafine-olie, een product bereid uit aardolie en voor voeding volkomen waardeloos. Al dan niet opgekleurd en met boteraroma (diacetyl) vermengd kwam deze olie onder namen als botoline, boterline, slaolie, witte olie, keukenolie in den handel. De voorraden zijn overal in beslag genomen, terwijl proces-verbaal is opgemaakt tegen een der leveranciers, die wei gerde de levering ervan te staken. Hij werd veroordeeld tot geldboete van f 100,of 25 dagen hechtenis. Tevens is getracht deze minerale olie bij bakkers voor het uitsmeren van bakplaten en bussen te doen gebruiken. Ook daartegen hebben wij ons verzet, aangezien art. 8b van het Broodbesluit het gebruiken van andere stoffen bij de broodberei- ding dan de normale grondstoffen verbiedt. De voorraden bij bakkers aangetroffen zijn door vermenging met petroleum voor het gebruik in voedingsmiddelen ongeschikt gemaakt. De ten getale van 336 onderzochte monsters margarine bleken Margarine, bij onderzoek het voorgeschreven gehalte aan botervet te be vatten. Het kostte veel moeite de mengers de hand te doen hou den aan de grens voor het watergehalte vastgesteld. Bij het ver mengen van de margarine met de vereischte hoeveelheid boter wordt veelal ook water toegevoegd om het vastkleven van het vet aan het mengapparaat te voorkomen. Het schijnt voor som mige mengers te verleidelijk om de watertoevoeging te over drijven. Achtmaal moest proces-verbaal worden opgemaakt tegen bereiders van te waterrijke margarine. De eonsumptiestropen waren over het geheel deugdelijk. Stropen en Zeven partijen huishoudstroop bevatten te weinig suiker; twee honing, werden aan de consumptie onttrokken, de vijf andere konden als keukenstroop ten verkoop worden toegelaten. Een rietsuiker stroop bevatte 45 zetmeelstroop en moest derhalve als huis houdstroop worden geëtiquetteerd. Twee partijen honing, die met kunsthoning waren bedeeld, werden afgekeurd. In het afgeloopen verslagjaar viel tegenover een geringe yisch. daling van het aantal vischwinkels een lichte stijging van het aantal marktkooplieden waar te nemen. In nog sterkere mate dan in voorgaande jaren werden dan ook de goedkoopere ver- VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 155