11 24 Vleeschwaren en -extracten. sehe vischsoorten den consument op marktdagen aangeboden. Deze verplaatsing van den vischverkoop geldt niet alleen voor een gemeente als ’s-Gravenha ge, maar ook voor de andere plaat sen in het keuringsgebied, waar markten worden gehouden. Ook daar betrekt het koopend publiek veel visch, meer in het bij zonder de goedkoopere soorten, van de consumptiemarkt; deze markten worden dan ook geregeld door de keurmeesters bezocht. Een nauwlettend toezicht, nog meer dan in andere jaren, vereischte het artikel gestoomde makreel. Bij overvloedigen aanvoer als b.v. in de maanden September en October kunnen overhaaste bewerking en onvoldoende afkoeling van deze waar nadeelige gevolgen hebben voor de consumenten. Het gevaar is grooter, omdat het uiterlijk van min of meer bedorven waar niet afwijkend is. Evenals in vorige jaren werden de bereiders er op gewezen, deze waar met de uiterste zorgvuldigheid te be werken en niet warm in te pakken. De rookerijen, inmakerijen en bakkerijen werden regelmatig geïnspecteerd ten einde na te gaan of de bewerking van visch op zindelijke wijze plaats vond. Aan verscheidene bereiders en venters (de laatsten meer be treffende het op zindelijke wijze vervoeren van de waar) moesten waarschuwingen worden gegeven. Ook wegens overtreding van art. 2 van het Ansjovisbesluit werden enkele waarschuwingen uitgereikt. In winkels, op andere verkoopplaatsen en langs den weg werden 26340 partijen visch gekeurd. Afgekeurd werden 244 par tijen visch, terwijl 661 waarschuwingen werden gegeven. Tegen 2 verkoopers is proces-verbaal opgemaakt wegens het in voor- I raad hebben van visch, welke in een ondeugdelijken toestand verkeerde. Van de afgekeurde partijen waren 64 partijen versche visch, 97 partijen gerookte visch, 12 partijen gebakken visch, 49 partijen gezouten visch, 21 partijen geconserveerde visch en 1 partij gedroogde visch. Hiervan werden afgekeurd te ’s-Gra- venhage 218, te Delft 11, te Gouda 6 en te Maassluis 4 partijen. Van een 55-tal klachten over den verkoop van bedorven visch, ingediend bij den Keuringsdienst, den Geneeskundigen en Gezondheidsdienst, de Politie en bij handelaars, bleken 10 ge grond. In twee partijen gepelde garnalen, waarbij op de toevoeging van ten hoogste 1 boorzuur geen aanmerking wordt gemaakt, werd niet minder dan 2,5 van dit niet-onschadelijke conser veermiddel aangetroffen. Bij worst en leverpastei werd 63 maal een aanmerkelijk te hoog watergehalte vastgesteld. In 28 monsters worst bleek melk poeder verwerkt te zijn, in den regel 5 a 10 van het gewicht der worst. Zevenmaal was de worst met een kleurstof rood ge- VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 156