11 25 1 I kleurd om het gebrek aan spierweefsel te maskeeren. Vijf mon sters leverworst bleken met een hooger percentage boorzuur geconserveerd dan krachtens het Vleeschwarenbesluit is toe gestaan. In rauw gehakt werd enkele malen de aanwezigheid van sulfiet vastgesteld. Aan den eisch, dat in worst, welke gekookt is, ten hoogste 4 zetmeel mag zijn verwerkt, bleek in het algemeen de hand te zijn gehouden; echter wordt nu in plaats van zetmeel magere- melkpoeder, dat nog goedkooper is, als vervalsching gebruikt. Het wordt aan de slagers geleverd onder den naam „eiwit poeder”. Verscheidene partijen, die al te veel in samenstelling te wen- schen overlieten, werden in beslag genomen. Daaronder bevon den zich 3 fabrikaten met zeer hoog watergehalte en met een veel te hoog percentage zetmeel bedeeld. Om een en ander te bedekken was roode kleurstof toegevoegd. Opgemaakt weerden: 2 processen-verbaal wegens toevoeging van te veel boorzuur aan leverworst, 3 wegens toevoeging van te veel meel, 2 wegens toevoeging van kleurstof, 3 wegens toevoe ging van melkpoeder, 12 wegens toevoeging van water aan worst. Door handelaren in grondstoffen voor het slagersbedrijf werden mengsels van zout met natriumnitriet in den handel gebracht, welke zelfs tot het 10-voudige van het percentage nitriet bevatten, dat het Vleeschwarenbesluit als maximum toe laat. Aangezien nitriet zeer vergiftig is, zijn de leveranciers van dit nitriethoudend zout uitgenoodigd zich aan het toegelaten percentage te houden of wel de giftigheid van het mengsel dui delijk op de verpakking te vermelden. Van bouillonpraeparaten, zooals blokjes, pasta’s e.d. zijn 40 fabrikaten onderzocht, waarvan 4 zijn afgekeurd en aan den verkoop onttrokken. Van twee merken moest de naamsaandui ding worden verbeterd. De samenstelling van vele dezer pasta’s en blokjes doet het vermoeden rijzen, dat voor de bereiding naast vleesch andere eiwithoudende stoffen (caseïne) zijn gebruikt. Er zijn 43 monsters water onderzocht uit middelen van Water, watervoorziening, in gebruik in bedrijven van melkhandelaren, melkveehouders en bakkers. Voor zoover het water ondeugdelijk bleek, werd zorg gedragen, dat de pomp uit het bedrijf verwij derd werd en door een beter middel van watervoorziening ver vangen. In de herfst- en wintermaanden is een stelselmatig onderzoek Andere eet- en verricht naar den toestand der eieren in de winkels. Enkele drinkwaren. Eieren. VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 157