11 27 3. 4. 5. voor gemeente lijke en andere instellingen. te bestaan, een op kapok wel gelijkend, doch daarmede niet ge lijkwaardig product. De verkoop als kapok is verboden. In een fabriek bleek de kapok uit gebruikte beddegoederen weer te worden opgewerkt om opnieuw voor de vulling van kussens en matrassen te dienen. Behalve op hygiënische over wegingen bestaat ook op grond van de minderwaardigheid van dergelijk vulmateriaal tegen deze practijk ernstig bezwaar. Door maatregelen in de Vereenigde Staten van Amerika tegen het gebruik van gebruikte kapok wordt dit artikel hier te lande geïmporteerd. Op grond van het Kapokbesluit kan het gebruiken van dergelijke waar voor de vulling van beddegoederen niet worden tegengegaan. Evenmin kan het gebruiken van lompen voor dit doel worden verboden. In sommige winkels werden bedstellen aangetroffen, waarop de aanduiding „bedstel met kapokkussen” zoodanig was aange bracht, dat argelooze koopers in den waan werden gebracht met een geheel met kapok gevuld bedstel te doen te hebben. Bij onderzoek bleek alleen het kussen met kapok gevuld te zijn. Een aanvulling van het „Kapokbesluit” verdient aanbeveling. Geconstateerd werd het gebruik van gegalvaniseerd vaat werk voor gezouten groenten. Dit werd afgekeurd, aangezien door de groenten een zoodanige hoeveelheid zink werd opgeno men, dat zij voor de gezondheid nadeelig werden. c. Vaat werk voor groente- conserven. Voor gemeentelijke en andere instellingen zijn de navolgende Onderzoekingen onderzoekingen verricht; aan de hoofden dier instellingen is van het resultaat daarvan mededeeling gedaan. 1. Duinwaterleiding van ’s-Gravenhage: 104 monsters water uit de drinkwaterleiding, deels chemisch, deels bacterio logisch; 185 monsters op chloorgehalte. 2. N.V. Waterleiding Voorburg: 11 monsters drinkwater. Gem. Waterleiding van Wassenaar4 monsters drink water. Gem. Telefoondienst van ’s-Gravenhage: 4 monsters wa ter; 2 monsters zachte zeep; 2 monsters rioolwater; 3 mon sters tetrachloorkoolstof, 4 monsters ketelaanslag. Gem. Electrisch Bedrijf van ’s-Gravenhage: 3 monsters water. 6. Gem. Bouw- en Woningtoezicht van ’s-Gravenhage: 1 mon ster water. 7. Gem. Gasbedrijf van ’s-Gravenhage: 53 monsters lichtgas. 8. Gem. Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting van ’s-Gravenhage: 1 monster okerolie, 1 monster verf- pasta. 9. Ned. Zuivel Centrale, ’s-Gravenhage: 1 monster olie. VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 159