11 31 f 3.016,50 9.729,53 1936 hebben dus f 98.048,14 ADMINISTRATIEF OVERZICHT der rekening van den Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gravenhage over 1936. 345,— 6.368,03 Omtrent de rekening van den Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gravenhage over 1936 valt het volgende op te merken. De bijdragen van het Rijk, de Centrale gemeente en de Kringgemeenten in de kosten van den Keuringsdienst be droegen volgens de begrooting voor 1936 f 71.182,51 De bijdrage voor elke gemeente afzonderlijk werd berekend naar het aantal inwoners op 31 December 1934. Zie de Specifi catie der bedrijfsrekening, artt. IV en V der Baten. De Lasten bedroegen in totaalf 107.777,67 De Baten, bestaande uit: Vergoeding door de Gemeente voor spe ciale onderzoekingen ten dienste van Gemeentelijke instellingen en be drijven Vergoedingen voor speciale onderzoe kingen ten dienste der Kringge- gemeenten Verhaal van pensioensbijdragen De werkelijke uitgaven over bedragen Te verminderen met het batig saldo van het jaar 1934, ten bedrage van 8.683,49 Blijft f 89.364,65 Dit is f 6.817,86 beneden het volgens de begrooting voor 1936 geraamde bedrag. Dit batig saldo wordt in mindering gebracht op de begrooting voor 1938. Het Rijk en de aangesloten gemeenten gezamenlijk ontvangen elk 50 pOt., is f 3.408,93. Als netto-opbrengst van het recht, bedoeld in art. 13, lid 2, der Warenwet (Stbl. 1935, No. 793) werd voor 1936 geraamd een bedrag van f 25.000,De opbrengst was f 25.377,10, hetgeen f 377,10 boven de raming is. Dit bedrag wordt op de Rijksbijdrage over het jaar 1938 in mindering gebracht. Bij een totaal der kosten over 1936, groot f 98.048,14, en een aantal inwoners op 1 Januari 1936, groot 737.708, bedragen de kosten per inwoner over het jaar 1936 13,3 cent. Worden de rente en afschrijving van het gebouw en den in ventaris (stichtingskapitaal en uitbreidingskosten) buiten beschouwing gelaten, dan bedragen de overblijvende kosten over 1936 f 98.048,14, verminderd met f 18.327,46, is f 79.720,68 of per inwoner 10,8 cent. VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 168