Byiage 12 ALGEMEEN OVERZICHT. VERSLAG van den toestand en de exploitatie van het Openbaar Slachthuis van ’s-Gravenhage over het jaar 1936. Den 26sten September van dit verslagjaar werd de dag her- Bedrjjfs- daeht, waarop 25 jaar geleden het Openbaar Slachthuis ver- jubileum, plichtend ten gebruike werd gesteld. Op sobere wijze is dit heug lijk feit gevierd en als blijvende herinnering is het Gemeente bestuur door personeel en oud-personeel een herdenkingsmonu ment aangeboden, hetwelk op het ruime voorplein van het Open baar Slachthuis is opgericht. Hoewel zuinigheidsoverwegingen tot beperking dwingen, moge hier een kort overzicht over de afgeloopen periode volgen; enkele grafieken (zie bladz. 5 t./m. 8) zullen dit nader belichten. Gebleken is in den loop der jaren, dat het Slachthuis, ont worpen door de heeren H. G. van Harrevelt, A. Sehadee en N. A. Smits, destijds onderscheidenlijk directeur der te bouwen in stelling, architect en ingenieur van den dienst der Gemeente werken, aan alle te stellen eischen op hygiënisch en technisch gebied heeft voldaan en ook nu nog glansrijk den toets der cri- tiek kan doorstaan. Ook in de toekomst zal het Slachthuis nog lange jaren bruikbaar zijn, gezien de ruimte voor uitbreiding, die aanwezig is, waardoor de capaciteit van het Slachthuis be langrijk zal kunnen worden verhoogd. Niet dat in den loop der jaren nog geen uitbreidingen hebben plaats gehad, verre van dien. Er moge hier slechts gewezen zijn op de beide verkoop- lokalen, het bovenkoelhuis, de vriesinrichting, het tweede pekel- huis en de vergrootingen van de ijsfabriek. Deze uitbreidingen hielden echter verband met destijds nog niet te voorziene om standigheden, als ontstaan en ontwikkeling van het vleeschgros- siersbedrijf, vestiging van een uitgebreiden spekhandel en een, nu reeds weer tot het verleden behoorende, vraag naar grooter Üsproductie. Het bedrijf heeft zich uitnemend aan alles aange past en in alle behoeften voorzien. De exploitatie van het bedrijf is niet altijd even gemakkelijk geweest en een duur onderdeel ervan, uit een hygiënisch oog punt juist zoo belangrijk, nl. het koelhuis, bleek in den aanvang niet voldoende gewaardeeerd te worden. Geen wonder, dat de eerste jaren met verliezen werd gewerkt, maar deze werden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 182