12 9 I. BEHEER EN REGELINGEN. II. PERSONEEL. De Commissie van Bijstand in het Beheer van het Openbaar Beheer. Slachthuis, benoemd door den Gemeenteraad, bestond uit de heeren: J. K. W. F. van Bommel, L. P. van Hameien, D. B. Michon en Th. M. Dresmé. Als voorzitter trad op de heer Ir. L. J. M. Feber. De Gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 5 October Regelingen. 1936 een nieuwe verordening op het gebruik van het Openbaar Slachthuis vastgesteld, krachtens welke door Burgemeester en Wethouders, bij besluit van 27 October 1936, een slachthuis reglement in het leven is geroepen, waarbij het slachthuisge- bruik meer in bijzonderheden is geregeld. De Directeur heeft de bevoegdheid verkregen, bij overtreding van dit reglement boete op te leggen en reeds nu is gebleken, dat dit een zeer gunstigen invloed heeft op den ordelijken gang van het bedrijf. Op 31 December waren in vasten of tijdelijken dienst werk- Sterkte, zaam: 62 b Onder het personeel kwamen 15 ongevallen voor; door de Ongevallen. Rijksverzekeringsbank werd uitgekeerd f 518,19. Straf werd opgelegd aan 1 werkman wegens plichtsverzuim, Straffen, aan 4 werklieden wegens te laat komen, terwijl 2 anderen voor laatstgenoemd feit voorwaardelijk zijn gestraft. Aan arbeidsloonen werden de volgende bedragen uitbetaald: Arbeidsloonen. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Ambtenaren: Totaal 47 48 Werklieden: 61 2) Totaal Directie en Keuringsdienst Administratie Technische dienst Toezicht, controle en weegdienst Technische dienst Hal- en «taldienst Diverse diensten 1935. 15 9 6 17 2(1 36 6 1936. 16 9 6 17 20 35 6 Exploitatiekosten: Slachthuis, incl. koelruimten versch vleesch f 60.139,48 Koelruimten diverse waren303,52 Ijsfabriek1.100,07 Overbrengen f 61.543,07

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 188