12 11 winkels enz. Uitkomsten Keu ringsdienst IV. KEURINGSDIENST EN TOEPASSING DER VLEESCHKEURINGSWET. Vooruitloopende op de hieronder te behandelen overtre- Toezicht slagers- dingen en ten deele op de repressieve keuring, mag de conclusie worden getrokken, dat ook dit jaar een geregelde controle der slagerswinkels, markt enz. hoogst noodzakelijk is gebleken. Door ziekte onder het keuringspersoneel is het aantal winkelbezoeken niet zeer groot geweest, nl. 9742; het vorig jaar bedroeg dit aan tal 10297 (ook toen was dit aantal door ziekte niet zeer hoog). Bij deze winkelbezoeken, straatsurveillance en marktcontröle werden in beslag genomen 1098 kg vleesch, 441 kg vet, 52 kg af val en 129 kg vleeschwaren. Hiervan werden afgekeurd 365x/i kg vleesch, 15 kg vet, (6 kg vet werden voorwaardelijk goedgekeurd onder voorwaarde van sterilisatie), 14 kg afval en 129 kg vleesch waren. Op 31 December 1936 waren in onze gemeente gevestigd 610 slagerswinkels (vorig jaar 618), waarvan 14 met daaraan verbonden inrichtingen tot het bereiden van vleeschwaren op meer uitgebreide schaal. Verder 10 inrichtingen, welke uitslui tend vleeschwaren bereiden. Als grossiers in vleesch waren bij ons bekend 84 personen, terwijl 25 personen waren ingeschreven als vleeschverkooper, zonder een eigen inrichting te hebben. In de buitengemeenten stonden onder ons toezicht totaal 67 inrichtingen. Te Rijswijk 17 slagerijen en 2 vleeschwaren- fabrieken, te Voorburg 34 slagerijen en 2 vleeschwarenfabrieken, te Stompwjjk 6 slagerijen en 1 vleeschwarenfabriek en te Veur 4 slagerijen en 1 vleeschwarenfabriek. Tuberculose. Onderstaande staat geeft gegevens over deze ziekte. nieuw apparaat vervangen, waarbij tevens eenige verbetering werd aan gebracht. Met den bouw van een koelinstallatie voor de nieuwe ver- Koelinstallatie koophal en een nieuwen ijsgenerator (pekelbak) werd een aan- en ijsgenerator, vang gemaakt. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. DIERSOORT. Aantal gevallen van tbc n ii 1 Percentage van het aantal geslachte dieren. Aantal gevallen voorwaardelyk goedgekeurd wegens tbc 128 3 9 7.124 (waarvan open 612) 55 14) 142 „9) 2 1 5.722 1 1 130 29,41 2,03 1,04 0,12 0,07 13,64 0,01 Aantal afgekeurde dieren we gens tbc Runderen Graskalveren Vette kalveren Nuchtere kalveren Eenhoevige dieren Varkens Schapen Geiten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 190