12 16 In aansluiting met hetgeen het vorig jaar in het jaarverslag werd opgemerkt is het van belang mede te deelen, dat de slager, die geslachte kippen in zijn slagerswinkel aanwezig had en die door den kantonrechter werd ontslagen van rechtsvervolging', in hooger beroep werd veroordeeld. Een ingesteld cassatieberoep werd verworpen, zoodat hiermede tot in hoogste instantie is uitgemaakt, dat het aanwrezig hebben van geslachte kippen in een vleeschwinkel inderdaad strafbaar is. Het aantal proeessen-verbaal, dat door ambtenaren van onzen dienst werd opgemaakt, bedroeg 65 (vorig jaar 83). Het is ge vaarlijk uit deze vermindering de conclusie te trekken, dat de neiging tot overtreding van de vleesehkeuringsbepalingen is afgenomen. Mogelijk is behalve toeval minder toezicht, ver oorzaakt door ziekte onder het keuringspersoneel, de oorzaak van deze vermindering. Van de begane overtredingen werden in deze gemeente 63 proeessen-verbaal opgemaakt en 2 in de buitengemeenten. Bovendien werden in samenwerking met ambtenaren van onzen dienst door politie en crisiscontroledienst nog 6 processen verbaal opgemaakt. Ten slotte werden op last van den rechter commissaris, belast met de behandeling van strafzaken, twee stukken worst onderzocht en werd van dit onderzoek proces verbaal opgemaakt. De volgende staat geeft gegevens en bijzonderheden over den aard der overtredingen en de op dit moment bekende straffen. - VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Overtredingen. STRAFFEN. AARD DER OVERTREDING. Aantal. 46 f 15,- 5 f 40,—; f 75 3 3 f 2,- (2 X). 2 5 1 Schuldig verklaard zon der oplegging van straf. Art. 35 en 40 der Vleeschkeuringswet. (Bedorven vleeseh, dat niet onderwor pen is geweest aan het onderzoek be doeld in Art. 8 van die wet) Art. 40 der Vleeschkeuringswet. (Het in voorraad hebben van bedorven vleeseh en vleeschwaren.) Art. 38 der Vleeschkeuringswet. (Kippen in een slagerswinkel.) Art. 34 der Verordening op den Keu ringsdienst van Vee en Vleeseh. (On zindelijk vleeschvervoer.) Art. 2 der Verordening op den verkoop van buitenlandsch bevroren vleeseh. (Geen of onvoldoende opschriften aan wezig.) Art. 31 der Verordening op den Keu ringsdienst van Vee en Vleeseh. (Ven ten met vleeseh.) fl,-; f4,- (2X); f 8,—f 20,—. i Art. 35 der Vleeschkeuringswet. (In voor- raad hebben of vervoeren van vleeseh, dat niet is onderworpen geweest aan het onderzoek bedoeld in Art. 8 der I Vleeschkeuringswet.) f 1,-; f 3,- (2 X): f 4- (4 X); f 5,- (17 X); f 6,- (2 X); f 7,50 (2 X); f8,- (3 X); flO- (9 X); f 15,-; f 25,- (4 X); f 35,-; f 50,-; f 60,—. f 30,—; f 40,—; f 50,— f 75,—. f 30,—; 1 x .v, en publicatie van bet vonnis. f 2,- (2 X).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 195