12 17 werden afgekeurd 578 kg vleesch, 415‘/2 kg vet en 13 kg afval. Herkeuring, afkeurbewijzen en uitvoercer- tificaten. Herkeuringen werden dit jaar niet aangevraagd. In het verslagjaar werden afgegeven 9080 afkeurbewijzen (vorig: jaar 6200) en 164 uitvoereertificaten. Door het af ge ven van dit groote aantal afkeurbewijzen zijn de werkzaamheden in het keurlokaal belangrijk toegenomen en is de daar dienstdoende keurmeester extra belast. Bij het onderzoek bedoeld in Art. 8 der Vleeschkeuringswet Keuring op grond van Art. 8. De repressieve keuring leidde tot afkeuring van 1070’/2 kg Repressieve vleesch, 615’/2 kg vet, 128 kg afval, 341’/2 kg vleeschwaren keuring, benevens 53 blikken erwtensoep met kluif. Een overzicht omtrent slachtingen, voorwaardelijke goed-Statistisch over- keuringen en afkeuringen in de gemeente ’s-Gravtenhage en in «icht. elk der buitengemeenten, vindt men in de hierachter volgende staten. In deze staten beduiden de letters: V.G.: goedgekeurd op voorwaarde van sterilisatie; V.G.T.: goedgekeurd op voorwaarde van verkoop in het klein onder toezicht (vrijbank), terwijl de letters a., b. en c. aangeven, dat men te doen heeft onderschei denlijk met normale slachtingen, noodslachtingen dan wel ge storven dieren. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 196