12 24 ’s-G ravenhage, April 1937. ADMINISTRATIEF OVERZICHT. Rekening van het Openbaar Slachthuis over 1936. Vergelijking begrooting. Vergelijking uitkomsten. VIL IJSFABRIEK. In vergelijking met de exploitatieresultaten van 1935 werden 17.858 staven of 50 pCt. méér verkocht. De geheele omzet bedroeg 53.066 staven of 1.326.650 kg. De verwachting kan worden uitgesproken, dat dank zij de bijzonder goede kwaliteit van het ijs, van gedistilleerd water gefabriceerd de verkoop zal blijven toenemen. Voor de financieele uitkomst zij verwezen naar het Admini stratief Overzicht, hoofdstuk VII. De Directeur van het Openbaar Slachthuis, Dr. H. C. F. L. WARNECKE. Omtrent de rekening over 1936 kan het volgende worden opgemerkt. De winst over 1936 heeft bedragen f 147.395,74, terwijl oor spronkelijk geraamd was f 140.400,Dit bedrag werd door de invoering van wedde- en loonsverlaging en verlaging van enkele afschrijvingsprocenten, bij besluit van den Gemeenteraad, ver hoogd tot rond f 154.300, Al bleven de uitgaven, na wijziging, f 15.800,— beneden het geraamde bedrag, toch is de winst f 6.900,lager dan de raming. Dit is veroorzaakt door den achteruitgang van: „Opbrengst slachtgeld en keurloon” met f 19.800,„Voeder” f 1.400, „Weegloon” f 600,en „Verschillende inkomsten” f 200,—, ter wijl aan „Huur” méér werd ontvangen f 1.000,Bovendien geeft „Opbrengst koelruimten, diverse waren” een vermindering aan van rond f 4.500,ontstaan door verlaging der tarieven voor afzonderlijke groote ruimten. Daarentegen stegen „Op brengst IJs” met f 2.200,door meerderen verkoop en „Rente van Kasgeld” met f 600, Vergelijking van de werkelijke uitkomsten der baten en lasten met die over 1935 toont, in afgeronde bedragen, de vol gende verschillen aan. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 203