12 12 31 30 I VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. BATEN. Art. LASTEN. Art. I. f182.033,99 f195.763.— a. i. II. III. f210.641,22 f105.861,73 f105.900, Renten VI. i f IV. Rente van kasgeld 1.600,— f 2.215,81 f 61.856,43 f 69.700,— VII. f 61.856,43 V. f 23.800,— f 23.047,87 Onvoorzien f Oninbare posten IX. f f 23.047,87 f X. Uitkeering aan de Gemeente f 9.000,— 9.000,— 7.000.— f 62.700,— n n n n n. o. 3.800 1.400,— 620,— 1.600 n n Geraamd bedrag. 410,71 1.566,20 3.267,63 1.178,12 Opbrengst Koelruimten diverse waren. a. Ruimte bovenkoelhuis b. Pekelcellen c. Vriesinrichting Verhaal van pensioensbijdragen en ziekteverzekeringspremie Verlaagd bij besluit van den Ge meenteraad van 8 Februari 1937 Geraamd bedrag. 794,44 16.783,20 19.303,62 f 36.881,26 n Werkelijk bedrag. f f 28,78 8.780,— 7.461,89 41,64 1.493,15 698,17 3.680,94 f 13.307,65 276,03 f 13.583,68 5.200,— f218.500,— Verlaagd by besluit van den Gemeenteraad van 8 Februari 1937 Opbrengst Slachthuis, incl. koel ruimten versch vleesch. Slachtgeld en keurloon b. Voeder c. Weegloon d. Huur Vergoeding keuringskosten buitengemeenten f. Verschillende inkomsten 40,— 8.800,— 7.600,— 50,— 1.700,— 700,— 1.627,— f223.700,— I f 11.000,— 400r- f 11.400,— Opbrengst IJs. a. Verkoop |js b. gedistilleerd water. 5.850,— 3.207,71 f611.769,40 f580.000,— 9.000,— 11.500,— 23.000,— aansprakelijkheid jegens derden l. Straatbelasting m. Arbeidsloonen Representatiekosten Kinderbijslag p. Dienstkleeding. q. Diversen VIII. i 700,- f 23.100,— Afschrijving Verlaagd b|j besluit van den Gemeenteraad van 3 Augustus 1936 Werkelijk bedrag. Overgebracht g. Brandverzekeringspremie h. Drukwerk en kantoorkosten Verwarming dienstgebouwen en algemeene verlichting j. Duinwater en telefoon j fc. Premie voor verzekering van motorrijtuigen voor wettelijke f56O.173,39 7.658,30 10.875,— 24.005,— f 800,— f 16.000,— 25.000,- f 41.300,— 5.850,I 3.450- f632.800,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 207