16 Scheidsgerecht Boetenfonds. fende het verleenen van een tijdelijke uitkeering aan politie ambtenaren als in het vorige lid bedoeld (13 Juli); wijziging van de artt. 2 en 3 van de Verordening betreffende de arbeidsvoorwaarden van en het toekennen van uitkeeringen aan dienstboden, naaisters en keukenmeiden in de Gemeente ziekenhuizen (wijziging van de voorwaarden om voor uitkee ring in aanmerking te komen) (13 Juli); aanvulling van art. 24 van het Ambtenarenreglement (ver goeding voor dienst doen op feestdagen) (13 Juli); wijziging van art. 2 der Wachtgeldverordening 1933 (redac- tioneele verbetering) (13 Juli); tijdelijke wijziging van art. 6 letter a van het Ambtenaren reglement (verlenging jaaraanstelling) (2 November); toekenning van kinderbijslag over 1937 en 1938 (19 Novem ber); vaststelling van een Verordening tot aanwijzing van een aantal betrekkingen in Gemeentedienst, waarin in de eerste plaats militairen en gewezen militairen benoemd moeten wor den, zulks op grond van het bepaalde in het Capitulantenregle- ment (Capitulantenverordening) (19 November); vaststelling van een Verordening tot het verleenen van wachtgeld en pensioenen aan wethouders en tot het verzekeren van pensioen aan hun weduwen en weezen, in verband met de Wet van 9 Januari 1936, S. 300 (21 December). Burgemeester en Wethouders besloten tot een technische her ziening van de indeeling der ambtenaren- en werkliedenrangen over onderscheidene loongroepen en salarisschalen, invoering van een aantal nieuwe titels en schrapping van een aantal andere titels (28 November). De Burgemeester stelde den 12den Februari vast: Positie regeling Politiepersoneel II, Ambtsinstructie Politiepersoneel, Procedurereglement Politiepersoneel, Reglement Overleg Politie en Reglement Dienstcommissie Politie. Het Scheidsgerecht voor het Gemeentepersoneel behandelde in het verslagjaar 8 beroepen; 1 ingesteld beroep was vóór de behandeling ter zitting ingetrokken. In 5 gevallen werd een bindende beslissing gegeven, terwijl in 3 gevallen advies werd uitgebracht. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar het verslag van het Scheidsgerecht, dat als bijlage 1 aan dit verslag is toe gevoegd. Uit het Boetenfonds werden in 1936 60 bijdragen tot een totaal bedrag van f 1.634,81 verleend als een tegemoetkoming in de kosten van aanschaffing van uitzetten voor personen, voor wie een verblijf in een ziekenhuis of andere verplegings- inrichting wenschelijk werd geacht, en van protheses, zieken wagentjes enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 20