12 12 r 39 38 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. BALANS I 1ECEMBER 1936. VIII. SCHULDEN. BEZITTINGEN. i Afgeschreven. Boekwaarde f f f 1.481.105 I» 238.649,10 122.679,74 115.969 w n n f 2.339.557 14.578 Voorraden Geld en geldswaarden: f 17- Vorderingen 147.395,74 n f n n f 2.096,28 16.58", f 2.676.392,34 f 2.676.392, n n n n n n n n Vooruitbetalingen Pensioenen, loonen en kinderbyslag Gezien De Directeur, Dr. H. C. F. L. Warnecke. De Administrateur, J. Polder. Kas Kas by den Gemeenteontvanger Kas bij den Postchèque- en Girodienst Zegels Couponboekjes en kaarten N.V. Gemengd Bedrijf H.T.M Debiteuren Voorschotten üitkeering Rijksverzekeringsbank Levering aan derden Verhaal van pensioensbijdragen Diversen Aanschaffings waarde. 620.728,31 8.369,95 10.808,96 901.537.03 5.856 350.788 3.335,20 263,50 2.233,70 410,71 162,38 75,10 85,79 148,— 9,88 2.339.557,50 151.248,31 23.454,19 6.300,— 1.615,50 60,20 36,64 13.960,13 145,— 8,08 8,87 354,— 14,90 apitaal Gemeente ’s-Gravenhage 385.837 emeente ’s-Gravenhage rediteuren rediteuren waarborgsommen ooruit betaalde huren ooruit ingehouden verhaal van pensioensbijdragen ooruit ingehouden en nog verschuldigd loon f 2.101.833,87: 394.207,63 16.665,78 1.252.325,11 Nog af te dragen: eurloon buitenlandsch vleesch ijkskeurloon Gebouwen Grond en plantsoenen Rioleering, bestrating en los plaatsen Afrastering, muren en yzeren hekken Diversen 305.669 finst 2.345,79 i 300.326,77 2.955,94 24,01 Nog te betalen: osten van verzekering, pensionneering enz. van ambte naren en beambten randverzekeringspremie rukwerken en kantoorkosten iterest waarborgsommen Netbelasting inderbyslag iverse onkosten f 4.003.681,49; f 1.664.123.99 j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 211