By lage 13 I. BEHEER EN REGELINGEN. VERSLAG betreffende den toestand van de werken en den uitslag van de exploitatie der Duinwaterleiding van ’s-Gravenhage over het jaar 1936. De Commissie van Bijstand, bestaande uit de heeren Ir. L. J. Commissie van M. Feber, wethouder van Openbare Werken en de Gemeentebe- Bijstand, drijven, voorzitter, W. C. Luberti, A. Folmer, F. N. V. Quant en Mevrouw N. C. Boumavan Strieland, onderging in den loop van het verslagjaar deze wijziging in haar samenstelling, dat in de Raadsvergadering van 17 September de heer Folmer vervangen werd door den heer G. Niemantsverdriet. Het secretariaat bleef opgedragen aan den referendaris ter Gemeentesecretarie Mr. Dr. J. H. Labberton. Bij Raadsbesluit van 24 Augustus 1936 (Bijl. No. 392) werden, Leveringsvoor- ingaande 1 Januari 1937, in het tarief eenige wijzigingen ge- waarden, bracht, die de strekking hebben de automatische verlaging der waterprijzen bij de levering van water voor huiselijk gebruik aan perceelen van lagere huurwaarden, gevolg van den grooten teruggang der huren, eenigszins te beperken. Hoe de toestand in deze allengs geworden is, blijkt uit het volgende overzicht. Prjjs per m’. 1936. 1934. 1985. 1931. 1932. 1933. 100, - 100,— 100,— 100 32,65 9,62 22,01 25,44 10,28 Aangesloten perceelen m de verschillende tariefklassen op het einde van het jaar, in percenten van het totaal. 31,98 9,78 25,06 24,40 8,78 30,90 9,47 25,94 25,35 8,34 29,54 9,01 25,78 27,66 8,01 27.85 8,60 22,85 32,68 8,02 32,40 9,71 23,55 25,12 9,22 f 0,30. e 0,25. 0,20. n 0,15. 0,10. 100,— 100,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 214