2 13 II. PERSONEEL. a. Regenval. Het personeel bij de Duinwaterleiding was op 31 December als volgt samengesteld: III. TOESTAND DER WERKEN. Water vang. Hierin is nu deze wijziging gebracht, dat het bedrag van f 650,— is veranderd in f 600,terwijl de grenzen voor de huur- waarde-klassen c. en d. zijn geworden respectievelijk f 350,— t./m. f 450,en f 450,t./m. f 600,Voor de klassen a. en b. is de zaak bij het oude gelaten en de consequentie niet doorgetrokken. Wat het zg. landelijke gedeelte van Loosduinen betreft, waar van de grenzen der huurwaarde-klassen eenigszins anders ge trokken zijn, werden de geldende huurwaarde-bedragen op over eenkomstige wijze veranderd. De bestaande regeling was aldus, dat water tegen lagere prijzen dan den gewonen prijs van f 0,30 per m3 werd berekend, wanneer het perceelen betrof, waarin water uitsluitend of in hoofdzaak noodig was voor huiselijk gebruik, voor zoover deze geen hoogere huurwaarde hadden dan f 650,t.w.: Het gemiddelde der in het dertigjarige tijdvak 1907 tot en met 1936 aan het Pompstation gemeten regenhoeveelheden be draagt 733 mm. Het verslagjaar, met 659 mm of 10 beneden VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. a. b. 168 Ambtenaren: in vasten dienst: Directeur en technisch personeel Administrateur en administratief personeel Inspecteurs, controleurs, meteropnemers en bedienend personeel in tüdelijken dienst 179 en 136 12 13 26 90 45 18 350,— 500,— a. b. c. d. a f 0,10 per m3 bü een huurwaarde van niet meer dan f 225, 0,15 boven f 225,— t./m. 350, 0,20 350,— 500, 0,25 500,650, Bovendien waren tewerkgesteld 3 personen op arbeidscontract 1 reservist. Werklieden: in vasten dienst in tüdelijken dienst in lossen dienst jongmaatjes

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 215