13 4 Beveiliging watervang. W atervoor- ziening der Ge- jaar in bedrijf. Naast de bestaande snelfilters van 5 meente in ver- een snelfilter van 1 m2 1.1 2111 dere toekomst. aiuminiumsulfaat behandeld Lekwater. Dit water stroomt na de aluminiumdoseering door een ijzeren roerketel en door een houten bezinkbak van rond 40 m3 inhoud. Tevens werden twee langzaam werkende zandfilters met een oppervlak van rond 1 m2 bijgeplaatst. Een aanvang werd gemaakt met het verrich ten van smaakproeven van de verschillende filtraten, eventueel met en zonder toevoeging van actieve kool ter bestrijding van smaakbezwaren. op Meijendel en omgeving, ook met betrekking tot de watervoor ziening. Het duinterrein vereischte geregeld helmaanplanting. Nieuwe aanplant voor uitbreiding der bebosschingen had in het Koningsbosch en op Meijendel plaats. Ook werd aan de be staande afrastering eenige uitbreiding gegeven en werd deze, tot keering van konijnen, op daarvoor in aanmerking komende punten van gaas voorzien. Het rijwielpad in de ingraving van Meijendel door Kijfhoek naar Bierlap, noodig voor den i n wend i gen dienst, werd voltooid. Voor het wandel- en rijwielverkeer tusschen Meijendel en het Koningsbosch c.a. werd, volgens een beter tracé, een doelmatiger verbinding tot stand gebracht; de nabij „Golfzang” over de ingraving der westelijke hoofdader bestaande brug werd hier voor bestemd, met opheffing tevens van de nabijgelegen krui sing a niveau van die ingraving. Ten gerieve van het verkeer over den toegangsweg naar Meijendel werd op den noordelijken berm van dien weg over ruim 300 m lengte een ruiterpad aangelegd. Ook in de behoefte aan uitbreiding van een der auto-parkeerplaatsen op Meijendel werd voorzien. Medewerking werd verleend aan de gemeente Wassenaar voor aanleg van een rijwiel- en wandelpad, ongeveer evenwijdig aan het Wassenaarsche Slag, over gronden bij het bedrijf in erfpacht. Wat de terreinen in den Harstenhoek betreft, werd een ver betering van den algemeenen toestand ter plaatse verkregen door overdracht van een strook grond langs de spoorbaan Rot terdamScheveningen van de Nederlandsche Spoorwegen. Met voldoening moge hier worden gewag gemaakt van het feit, dat het College van Burgemeester en Wethouders het denk beeld om aan het landgoed „De Zeedennen” een andere bestem ming te geven dan dit tot dusver had, met nadruk heeft afge wezen. De proefinstallatie te Bergambacht bleef het geheele verslag- m2 werd opgesteld voor het filtreeren van met VERSLAG DER DUINWATERLEIDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 217