13 5 wateropvoer- werktuigen. De ondervindingen met het infiltreeren van voorgezuiverd rivierwater in grovere grondlagen ter plaatse waren niet gunstig. Voor de verrichting van eenvoudige, voornamelijk chemische, proeven werd ter plaatse een klein laboratorium ingericht. b. Filters en Pompstation. De voorfiltratie had gunstige resultaten. De looptijd der Filters, (langzame) zandfilters, voor zoover ze, behoudens bijzondere redenen, als onderhoud, in het verslagjaar schoongemaakt wer den, bedroeg gemiddeld 219 dagen (vorig jaar 207 dagen). Dat aantal was in maximum 277 (vorig jaar 222), in minimum 104 (vorig jaar 184). Ook in bacteriologisch en scheikundig opzicht kon de wer king der nafilters, op grond van het periodieke, door den Keu ringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gravenhage inge stelde, onderzoek over het algemeen bevredigend heeten. De ingrijpende herstelling en wijziging van het filter 1, in 1935 aangevangen, kwamen in den loop van het verslagjaar gereed; na de vereischte vullingen met grind- en zandmaterialen werd het filter op 17 Augustus voor wederingebruikstelling ge schikt bevonden. Het werkzame filteroppervlak is daarbij, mede ten gevolge van een nieuwe midden-rioolconstruetie, verminderd van 2375 tot 2181 m2. In de afvoerleiding van het gezuiverde water van dit filter werd een meetflens geplaatst, ten einde een meer nauwkeurige meting te verkrijgen. De nagenoeg voltooide uitbreiding der pompenlokaliteit in Electrificatie het oude machinegebouw bood gelegenheid tot opstelling van een drietal nieuwe pompaggregaten, in het bedrijf bekend onder de nummers 11, 14 en 13, en in deze volgorde op 21 Maart, 9 en 23 April in dienst genomen, met een opbrengst, welke onder normale omstandigheden onderscheidenlijk omstreeks 670, 350 en 500 m3 per uur bedraagt. Aan het in het vorige jaarverslag genoemde plan om, in verband met de voltooiing van de verbetering der sprank A, een drietal pompen op te stellen, dat langs den kortsten weg ongezuiverd water naar de voorfilters kan brengen, werd nader gevolg gegeven. Een pompgebouw, van inwendig rond 7 X 13 m grootte, met de daarin geprojecteerde fundeeringsblokken, kwam voor het einde des jaars nagenoeg gereed. Het onderhoud der bouwwerken aan het Pompstation bestond Onderhond voornamelijk in verfwerk aan de magazijnen en werkplaatsen, bouwwerken, alsmede aan de bekapping van het voorfiltergebouw en aan hek werk van het filterterrein. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 218