17 Loop der bevol king. Gemeente- personeel. bedrijven en diensten. 259 076 482 397 Het verslag van het Boetenfonds is als bijlage 2 bij dit ver slag gevoegd. Het aantal ongevallen in de verzekeringspliehtige bedrijven Ongevallen der Gemeente bedroeg 703. verzekering. Het totaal aantal ziektemeldingen van Gemeentepersoneel Ziekte onder het bedroeg 8107, w.o. 2 734 gevallen van influenza. Het ziektecijfer (aantal verzuimdagen op 100 arbeidsdagen) was voor de mannen 4,14, voor de vrouwen 6,88, voor mannen en vrouwen te zamen 4,69. Omtrent de organisatie der bedrijven en diensten valt het Organisatie van volgende te vermelden. Het slachttarief werd gewijzigd bij Raadsbesluiten onderseh. d.d. 6 Januari, 22 Juni en 19 November. Op 5 October werd vastgesteld een nieuwe Verordening op het gebruik van het Openbaar Slachthuis. Burgemeester en Wethouders stelden op 27 October het Slachthuisreglement vast. Het Duinwatertarief werd gewijzigd bij verordening, vastge steld op 24 Augustus. Bij Raadsbesluit van 6 Januari werden Burgemeester en Wethouders gemachtigd tot uitbreiding van de proef met uni forme vuilnisemmers. De Raad stelde op 25 Mei f 8.000,beschikbaar als bijdrage in het gedurende 1 jaar te verwachten verlies op het goederen vervoer Duinstraat-Loosduinscheweg door de N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg-Maatschappij. Op 5 October werd vastgesteld een Verordening op het ge bruik van de groenten- en fruitmarkt. Op 19 November vereenigde de Raad zich met een voorstel tot levering aan het publiek van gaskoelkasten in huurkoop. Op 3 Augustus en 7 September werden verordeningen vastge steld tot wijziging der electriciteitsvoorwaarden. Op 30 Maart stelde de Raad een verordening vast tot aan vulling van de Verordening op de Gemeenteziekenhuizen. De Raad besloot op 19 October tot instelling van een psychia- trischen dienst, ressorteerende onder den Gemeentelijken Genees kundigen en Gezondheidsdienst. 3 786 3 565 7 351 10797 15334 26131 14 583 18 899 33 482 HOOFDSTUK II. BEVOLKING. Werkelijke bevolking op 31 De- faunen. cember 1935 223 321 Vermeerdering gedurende het jaar 1936: levend gebo renen gevestigden. Totaal Vrouwen. Totaal. Mannen. Vrouwen. Totaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 21