13 10 waterfitters. IV. BIJZONDERHEDEN OMTRENT DE EXPLOITATIE. het Tarief.) Totaal Volgens abonnement. (Overgangsregeling zie artikel 6 van Het aantal aangesloten perceelen, beoordeeld naar den toe stand op het eind van het jaar, nam gedurende 1936 toe met 1.476 tegen 2.344 in het daaraan voorafgaande jaar. Het aantal perceelen, op 31 December 1936 aan het hoofd buizennet aangesloten, blijkt uit den volgenden staat. Bovendien werd water geleverd voor: 909 brandkranen (afzonderlijke aansluiting); 20 tuinen (afzonderlijke aanslui ting); 128 urinoirs, 1 urinoir (over meter politieposthuis)243 standpijpen (met meter); 12 sproeiwagens (met meter); 10 veeg- machines; 2 fonteinen (Binnenhof afgesloten en Carnegie- plein); 3 monumenten (Willem Lodewijklaan, terrein G.E.B. en Regeling voor de Op 31 December van het verslagjaar waren 484 bewijzen van erkenning van inschrijving verstrekt, terwijl aan 21 instellingen of personen waterfitters. vergunning was verleend om in eigen perceelen waterfitters- werkzaamheden te verrichten. Het instituut der erkenning blijkt in ’t algemeen een goede preventieve werking te hebben. In vele gevallen werd steeds met succes opgetreden tegen het werken door niet-erkende fitters. Het geregelde overleg met de vertegen woordigers van de loodgieterspatroonsvereenigingen in de con tactcommissie werkt gunstig. Particuliere perceelen volgens watermeter. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. 5.864 d. aan hofjes (310) 133.164 2 4.844 1.018 Aantal perceelen. 0,10 tüdeljjke gebruiken Rijksgebouwen Gemeentegebouwen 121.183 5.115 100 355 547 a. b. c. e. f. h. i. j. k. l. levering a 1' 3,per kwartaal 2,25 1,50 levering tegen gewoon tarief (f 0,30 per m3, eventueel met rabat)36.791 f 0,25 per m301.361 0,20 30.191 0.15 38.328 0,10 4.512

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 223