13 13 12 13 OVERZICHT. ADMINISTRATIEF FINANCIEEL VERSLAG. Inhoudsopgave. I. 14—21 II. VI. VII. VIII. IX. X. III. IV. V. Gewone Dienst: Bedrijfsrekening met toelich tende staten Kapitaaldienst: Verantwoording der buitenge wone ontvangsten en uitgaven, met een staat Verlies- en winstrekening Waterrekening Berekening van den kostenden prijs per bij de verbruikers Productierekening Distributierekening Balans 31 December Kapitaalstaat Verkorte inventaris 22—23 24 24 25 26—27 26—27 28—29 34 30—33 m3 Omtrent de rekening over 1936 kan het volgende worden opgemerkt. Het winstsaldo bedraagt f 703.450,31, dat is f 17.567,99 meer dan in 1935. De baten (zonder rekening te houden met artikel III „Resti tutie door de Gemeente van de kosten van openbaren dienst” en evenmin met de lagere ontvangst aan verhaal van pensioens- lager dan in 1935. bijdragen) zijn ca. f 60.000,- Minder bracht op: artikel I „Opbrengst van het duinwater” rond f 60.000,—, terwijl de posten a en b van artikel II „Huur van meters en toevoerbuizen” rond f 13.000,— meer opbrachten. Lager waren ook art. IV „Rente van kasgeld” en art. V „Bij zondere inkomsten” en wel respectievelijk rond f 4.200,— en f 2.000,—. De lasten (zonder rekening te houden met artikel III „Kosten van openbaren dienst”) zijn, vergeleken met die over 1935, rond f 82.000,lager. Minder wraren art. I „Productiekosten” rond f 1.800,—; post a „Plaatsen, afnemen en verwisselen van meters” van artikel II „Distributiekosten” rond f 2.500,—; artikel V „Algemeene kos ten” rond f 30.000,o.m. als gevolg van loonsverlaging en ver laging van percentage voor bijdragen pensioenen; artikel VI „Renten” rond f 10.400,—; artikel VII „Afschrijvingen” rond f 41.000,(lagere afschrijvingspercentages); artikel VIII „On inbare posten” rond f 1.100, Meer werd gevorderd voor art. IV „Onderhoudskosten” rond f 4.800,'voor art. IX „Uitkeeringen aan de Gemeente” rond f 5.900,—. De kostprijs van het water bij de verbruikers bedroeg 17,2214 cent per m3 tegen 17,7388 cent in 1935. De opgepompte hoeveelheid water bedroeg ca. minder dan in 1935. Het aantal perceelen, waaraan water werd geleverd, bedroeg op 31 December 1936 ruim 1 meer dan op 31 December 1935. Het kapitaal vermeerderde door uitbreiding met rond f 195.000,— en verminderde door aflossing met rond f 414.000, VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 226