BJjlage 14 VERSLAG van de Stichting „Centraal Badbeheer” te ’s-Gravenhage over het jaar 1936. In de samenstelling van het bestuur kwam slechts één ver- Bestuur, andering, doordat Prof. Mr. A. C. Josephus Jitta als lid van den Gemeenteraad aftrad. In zijn plaats benoemde de Raad den heer M. Joëls Jr. Derhalve bestond het bestuur op 31 December 1936 uit de volgende leden: Ir. L. J. M. Feber, Wethouder van Open bare Werken en Gemeentebedrijven, voorzitter, H. C. M. van Benthem, boekhouder-kassier, Mr. W. F. K. Cost Budde, secre taris, W. P. Blokpoel, W. van Boven, M. Joëls Jr., J. J. van Langen, H. H. Loeven, L. L. E. E. M. Moonen, F. J. Noordhoek Hegt en B. Verwaal. De heeren van Benthem, Blokpoel, Cost Budde, van Langen en Verwaal bleven als gedelegeerde belast met de dagelijksche leiding van en toezicht op onderscheidenlijk het volkszeebad te Scheveningen, de schoolbaden, de volksbaden, het zeebad Kijk duin en het Zuiderzwembad, terwijl ook de secretarie-ambtenaar J. G. D. Meyboom als adj. secretaris aan de Stichting verbonden bleef. De inspecteur J. P. E. van Ameijde werd andermaal, thans Inspecteur, voor het zomerseizoen 1936, benoemd tot gedelegeerde telkens in plaats van uitstedige gedelegeerden, dus voor zoolang hun afwezigheid duurde. Het personeel verrichtte in het algemeen zijn dienst weer met Personeel, ijver en toewijding. Behoudens in een enkel geval behoefden geen straffen te worden opgelegd. Aanstellingen in vasten dienst vonden niet plaats. Naar aanleiding van de voorstellen van Burgemeester en Wethouders aan den Raad, opgenomen in Bijl. 672 van 1935,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 242