14 3 b. Volks- eu schoolballen. voudige, hetgeen afdoende zou zijn, zou echter een uitgave van f 15.000,a f 20.000,medebrengen. Met het oog op deze groote kosten adviseerde de commissie daartoe voorshands niet over te gaan, maar eerst een proef te nemen met eenige kleine, niet zeer kostbare voorzieningen, waardoor waarschijnlijk reeds een aanzienlijke verbetering, zoowel wat de bestrijding van de algen als wat de algemeene reinheid van het badwater betreft, zou kunnen worden verkregen, en welke grootendeels haar betee- kenis zouden behouden, ook wanneer later toch tot uitbreiding van de filteroppervlakte zou moeten worden overgegaan. De aan de voornaamste dezer voorzieningen, zooals het aan brengen van een tweede chloortoestel, de wijziging in het inlaten van het gefiltreerde water in het bassin en het op andere wijze en in andere doseering brengen van chemicaliën in de filters, verbonden kosten werden geraamd op f 2.600,Tegenover deze uitgave zou, naar de meening van de Commissie, echter staan een jaarlijksche besparing op de bedieningskosten van ten minste f 750,welke het gevolg zou zijn van de automatiseering van den invoer der chemicaliën in de filters. Aan het einde van het verslagjaar werd Burgemeester en Wethouders in overweging gegeven den Raad voor te stellen, de voor deze voorzieningen noodige gelden toe te staan. Het aantal hulpcellen voor stortbaden in het badhuis Spion- kopstraat werd op de in het jaarverslag over 1934 aangegeven eenvoudige wijze met 12 vermeerderd en derhalve op 17 ge bracht. Al deze hulpcellen werden voorzien van een, door den gebruiker zelf te regelen, toevoer voor koud en warm water. Deze verbetering droeg veel bij tot het populair maken van bedoelde badcellen en maakte het mogelijk, dat alleen in dit badhuis het aantal stortbaden met ruim 19000 kon toenemen. Voorts stelde de Raad gelden beschikbaar voor het plaatsen van een derden boiler in deze inrichting. VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER".

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 244