14 5 maal 20000 Mei was het bezoek druk. Toen werden voor de eerste sedert het bestaan der Stichting in één week tijd ruim baden verstrekt. Dit feit werd eenigszins feestelijk gevierd. Zoo werd o.a. het publiek in de gelegenheid gesteld gedurende 2 dagen gratis te baden, terwijl het personeel 1 dag extra-loon ontving. Evenwel geldt de vooruitgang helaas niet de geheele linie. In de eerste plaats liep het aantal kuipbaden opnieuw terug, zij het niet zoo sterk als in voorgaande jaren. Ook de aantallen stortbaden „dames” en „heeren” vertoonden eenige daling. Dit laatste heeft evenwel een verklaarbare oorzaak. Onder „dames” en „heeren” worden hier nl. verstaan personen, die het voor volwassenen geldend tarief betalen, geheel afgescheiden van den leeftijd. Door het invoeren van het succesvolle 5-centstarief voor jongens en meisjes beneden 18 jaar in December 1935 (welk tarief intusschen niet geldt op Vrijdagavond, Zaterdag en Zon dag) is een deel van hen, die vroeger vol tarief betaalden, en als „dames” en „heeren” werden gerekend, overgegaan naar de jeugdrubriek. In werkelijkheid is het aantal betaalde stortbaden van volwassenen en kinderen te zamen, dank zij eenige tariefs verlaging, vooruitgegaan. Een stijging der inkomsten heeft dit evenwel niet medegebracht. Van de schoolbaden zijn die, verstrekt in klasseverband, teruggeloopen van 278327 tot 267823, d.i. bijna 4 (het vorige jaar bijna 10 Dit is mede een gevolg van de nieuwe regeling voor de scholen in Scheveningen, die in het algemeen niet meer onder doch na schooltijd het badhuis (Duinstraat) bezoeken. Voor genoemde inrichting had deze maatregel tot resultaat, dat het aantal schoolbaden in klasseverband weliswaar daalde, doch dat het individueel schoolbaden in iets sterkere mate steeg, waardoor het geheel toch een vooruitgang beteekent. Een sterke stijging vertoont wederom het aantal kostelooze baden van werkloozen en armlastigen. Beschouwt men de badhuizen afzonderlijk, dan blijkt, dat alleen de cijfers voor het badhuis Hemsterhuisstraat blijven terugloopen. De andere daarentegen vertoonen een min of meer sterken vooruitgang. Ononderbroken is de stijging van het be zoek aan de Harstenhoekstraat, de Julianastraat (L) en de Spion- kopstraat. Een wijziging in de regeling van het schoolbaden maakte het mogelijk, dat het badhuis Noorderbeekdwarsstraat langer voor het publiek kon worden opengesteld. Zoowel dit badhuis als dat aan de Paets-van-Troostwijkstraat is op de uren, dat het voor het publiek geopend is, practisch steeds vol. VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 246