14 Tarieven. a. b. c. d. Oprichting nieuw volks- en schoolbad. Voor verdere bijzonderheden zij verwezen naar het hierna volgende financieel overzicht. Het tarief voor het Volkszeebad Scheveningen onderging wijziging. Besloten werd namelijk: aan de houders van abonnementen in het vervolg een onbe perkt aantal baden te verstrekken; dagkaarten a f 0,40 in te stellen voor personen boven 18 jaar en a f 0,20 voor idem beneden 18 jaar; het tarief voor bewaring van badgoed van f 1,50 per maand werd uitgebreid met een tarief van f 0,50 per week en met de mogelijkheid van het bewaren van badmantels, vouwstoe len enz. tegen f 1,per maand; de boete wegens overschrijding van den badtijd van f 0,50 te verlagen tot f 0,20. Ook aan houders van abonnementen Zuiderzwembad werd het nemen van een onbeperkt aantal baden toegestaan. Voorts werd het tarief van de bij deze inrichting behoorende rijwiel stalling verlaagd tot f 0,02 per keer. In den loop van het verslagjaar werd andermaal de aandacht van Burgemeester en Wethouders gevestigd op de wenschelijk- heid om in „Rustenburg” een nieuw volks- en schoolbad te stich ten, zulks zoowel ter ontlasting van de inrichting aan de Noor- derbeekdwarsstraat, welke te klein is geworden, als om de wijken „Oostbroek” en „Rustenburg”, welke zich de laatste jaren sterk hebben uitgebreid, van goede en goedkoope badgelegenheid te voorzien. Gewezen werd op het braak liggende terrein aan de Escamplaan hoek Weesperstraat, dat voor het beoogde doel bij uitstek gunstig gelegen is. VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 247