14 7 FINANCIEEL OVERZICHT. Algemeene beschouwingen. Artikel I. Volks- en Schoolbadinrichtingen. Het nadeelig saldo van dit artikel is f 3.281,51 hooger dan bij de begrooting was geraamd. In hoofdzaak is dit het gevolg van de omstandigheid, dat verschillende voorzieningen werden getroffen, waarmede bij het opmaken der begrooting geen rekening kon worden gehouden, doch waarvoor de gelden in den loop van het jaar beschikbaar werden gesteld. Zoo stond de Gemeenteraad in zijne vergadering van 30 Maart 1936 een bedrag van f 1.420,toe voor het uit breiden van de badgelegenheid in het badhuis aan de Spionkop- straat (Bijlage 166 Dienst 1936), bracht hij in zijne vergadering van 3 Augustus 1936 f 1.107,over voor het voltooien der in 1935 aangevangen werkzaamheden in verband met het inrichten van 8 cellen voor kuipbaden in cellen voor stortbaden in het badhuis Torenstraat en het wijzigen van 12 kinderbadcellen in het badhuis Julianastraat in cellen, geschikt voor volwassenen (Bijlage 369 van 1936) en stond hij 12 December 1936 een bedrag van f 520,toe voor het herstellen enz. van een der ketels voor de warmwatervoorziening in het badhuis aan de Spionkopstraat (Bijlage 595 van 1936). Alhoewel verschillende maatregelen genomen zijn om het baden zooveel mogelijk te bevorderen, zijn de finaneieele resul taten over 1936 toch beneden de verwachting gebleven. Weliswaar kan met voldoening worden geconstateerd, dat het bezoek aan de badhuizen regelmatig toeneemt, doch dit is in het afgeloopen jaar toch niet in die mate het geval geweest, dat daardoor de finaneieele gevolgen van een tegen het eind van 1935 en in het begin van 1936 ingevoerde tariefsverlaging werden gecompenseerd. Voor de zomerbedrijven waren de weersomstandigheden niet gunstig, ten gevolge waarvan het aantal baden terugliep. Vooral was dit het geval bij het Volkszeebad te Scheveningen, welke inrichting, zooals de ervaring leert, in sterkere mate den invloed van de weersomstandigheden ondervindt dan het meer land waarts gelegen zwembad in het Zuiderpark. VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER".

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 248