14 8 VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER". BATEN. Benaming. Art. I. f f f n 21.216,11 26.000,— 26.000,— IV. 1.024,2 1.200,— 1.200,— n 248.698,6 Totaal der Baten f 249.100,— f w n II. III. Oorspronkelijk begroot op. Nader begroot. 137.351.31 31.216.3 25.7572 32.132.8 22.300 24.000,— Werkelijk bedrag. 139.000,— 36.500,— 23.800,— 24.000,— 139.100,— 36.500,— van een nieuwe salarisregeling per 1 Januari 1936. Door Burgemeester en Wethouders Houdt men hiermede rekening, dan is het financieele resul taat van dit onderdeel der Stichting niet f 3.281,51, maar slechts f 3.281,51 (f 1.420,— f 1.107,— f 520,—) f 234,51 minder gunstig dan oorspronkelijk werd verwacht. Bedenkt men hierbij dan, dat de ontvangsten f 1.748,61 be neden de raming zijn gebleven, dan blijkt, dat de oorspronkelijk geraamde exploitatie-uitgaven f 1.748,61 f 234,51 f 1.514,10 minder hebben bedragen dan was begroot. Artikel II. Volkszeebaden. De financieele uitkomsten van dit onderdeel der Stichting bleven f 6.004,48 beneden de verwachting. Hoofdzakelijk is dit het gevolg van de slechte weersomstandigheden, waardoor het bezoek terugliep van 202 271 baden in 1935 tot 164140 baden in 1936 en f 5.283,30 minder ontvangen werd dan geraamd was. Bovendien moest bij het opzetten der inrichting, in verband met de gesteldheid van het strand, belangrijk meer zand verzet worden dan gewoonlijk het geval is en bleken enkele voorzie- f 250.500,— De wijzigingen in de oorspronkelijke begrooting zijn een gevolg van de invoering Opbrengst Volks- en Schoolbad- inrichtingen Opbrengst Volkszeebaden Opbrengst Zwembad „Zuider- park” Bijdrage van de Gemeente wegens tekort exploitatie Volks- en Schoolbadinrichtingen Zwembad „Zuiderpark”I„ Badinrichting der woningver. v. trampers. a/d Harstenhoekstr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 249