14 LASTEN. 9 VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER". jOorspronkelijk LArt. Benaming. begroot op. I. f 111.788,— f 107.617,54 f 113.188,— 50.812,— 50.812,— 56.515,36 II. 17.344,28 17.674,— 17.674,— r> n 10.876,90 9.826,— 9.826,— n n III. 17.801,39 18.075,— 18.075,— n n I 35.547,67 31.925,— 31.925,— r> IV. 9.000,— 9.000,— I n Totaal der Lasten f 250.500, Nader begroot. Werkelijk bedrag. ningen noodzakelijk, waardoor f 721,18 meer moest worden uitgegeven dan waarop gerekend was. Artikel Ill. Zwembad Zuiderpark. Ook bij deze inrichting hebben de slechte weersomstandig heden haar invloed doen gelden op het aantal baden, zij het dan ook niet in die mate als bij het Volkszeebad. Niettemin liep het aantal baden terug van 175 074 in 1935 tot 160191 in 1936 en heeft deze inrichting f 4.783,82 minder ontvangen dan geraamd was. De uitgaven waren in totaal f 3.349,06 hooger. In hoofdzaak is dit het gevolg van het vergrooten van de bassins, het maken van 132 kleerkastjes, het uitvoeren van diverse werken in ver band met de zuivering van het bassinwater enz. Bij het samen stellen van de begrooting was op deze voorzieningen niet gere kend; de daarvoor benoodigde gelden bracht de Gemeenteraad echter bij zijn besluit van 3 Augustus 1936 (Bijlage 369) over van de begrooting 1935 naar die van 1936. yerd bjj schrijven dd. 25 September 1936, Ag. No. 14406 Afd. F., opgave verzocht van de in de begrooting aan te brengen wijzigingen. 2.995,52 f 249.100,— |f 248.698,66 Exploitatie Volks- en Schoolbad- inrichtingen: a. Exploitatiekosten b. Rente, aflossing, onderhoud j enz Exploitatie Volkszeebaden: a. Exploitatiekosten b. Kosten opbouwen, afbreken, onderhoud enz Exploitatie Zwembad „Zuider park”: a. Exploitatiekosten b. Rente, aflossing, onderhoud enz Uitkeering aan de Gemeente we- gens overschot exploitatie Volkszeebaden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 250