14 14 10 11 VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER". VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. LASTEN. BATEN. Omschrijving. Omschrijving. f f f f n 2.000,— 2.148,48 a. 9. 3.000,— 3.000,— r> 18.570,— 19.411,— T) 330,— 348,08 21. 24 683,— 25.149,— n 1.200,- 1.230,59 22. 129,— 124,12 800,— 798,12 n 100,— 110,50 24. n 3.185,57 137-351.3? f 162.600,— f 139.100,— Totaal der Baten w n n f) •n 5.000,— 481,— n n n n n j» V n n n n •n n n n n n 1. 2. 3. 4. 5. 6. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 6.158,38 558,93 8. 4.715,02 31.002.10 11.038,70 14.132,58 2.619,54 48.714,79 6.210,27 2.923,74 884,65 349,10 349,53 289,52 279,05 64.894.98 2.222,92 756.30 4.411,38 37,87 4.543,37 12.272,3; 16.205,49 2.368,88 3.075,13 978,— 102,80 135,46 964,92 1.263,09 1.260- 260- 71.000,— 2.400,— 950,— 5.000,— Memorie. 5.000,— 13.000,— 17.500 2.000,— 2.700,— 1.000,— 150,— 100,— 750,— 1.400,— 25. 26. n f f 164.132,90 50.100,— 7.900 2.750,— 950,— 222,— 350,— 185,— 300,— 1.225,— 260,— 5.000,— 33.000,— 7.500,— 11.500,— 1.265,— Art. I. Opbrengst Volks- en Schoolbadin- richtingen. Baden Verhuren van badgoederenj Verkoop van badzeep Pensioensbijdragen Bijdragen kosten Ziektewet Inhouding voor het gebruik van dienst woningen Opbrengst verpachting rijwielbergplaats Vergoeding voor: Exploitatie sehoolkinderbad Nieuwe- Havendwarsstraat1 b. Schoolkinderbaden c. Baden werkloozen d. Verwarming schoolgebouwen DiversenI [Art. I. Exploitatielasten Volks- en School- I badinrichtingen. 1. Salarissen en loonen 2. Pensioenskosten 3. Gratificatiën 4. Kinderbijslag I 5. Kosten Ongevallenwet 6. Invaliditeitswet I 7. Ziektewet I 8. Dienstkleeding I 9. Onderhouden en vernieuwen badgoe deren en verderen inventaris I 10. Wasschen badgoederen en dienst kleeding I 11- Waterverbruik I 12. Brandstoffen I 13. Schoonmaakkosten I 14a. Kosten verlichting enz I 145. Krachtstroomverbruik I 15. Gasverbruik I IS. Telefoonkosten I 17. Drukwerken en bureaukosten I 18. Aankoop van badzeep I 19. Aandeel algemeene beheers- en admi nistratiekosten I 20. Aflossing van de stichtingskosten der Volks- en Schoolbadinrichtingen: a. aan de Gemeente b. aan de Woningvereeniging van Trampersoneel voor Volkshuisves ting te ’s-Gravenhage Rentevergoeding van het niet afge loste deel der stichtingskosten: a. aan de Gemeente b. aan de Woningvereeniging van Trampersoneel voor Volkshuisves ting te ’s-Gravenhage Verzekering tegen schade ten gevolge van brand “3. Grond-, dijk- en polderlasten. aan de Gemeente b. aan de Woningvereeniging van Trampersoneel voor Volkshuisves ting te ’s-Gravenhage Kosten van onderhoud der Volks- en Schoolbadinrichtingen Diversen Overige werken Volks- en Schoolbad inrichtingen Totaal der Lasten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 251