14 n. 24,08 71,97 5. 6. 1.405,03 43,37 107,— 169,46 774,17 558,28 291,30 1.359,18 191,42 286,16 26,- 75,- 700,— 25,- 250,— 200,— 700,— 425,— 200,— 2.000,— 165,— 350 f 10.126,82 636,04 30,— 67,90 153,10 81,23 163,04 4.804,17 3.323,45 357,89 f 53.349,06 15 VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. LASTEN. Omschrijving. 1. 8. V 1.000 1.000,— n 12.650,— 12.650,— 18. 14.674,— 14.674,- rj. Grond-, dijk- en polderlasten 4.500,— 485,— Totaal der Lasten f f 2.995,52 9.000,— f 2.995,52 f Totaal der Lasten 9.000,— n r> n r y> n n r> n n n n y> r y> r> n n Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 3. -1. Art. IV. Uitkeering aan de Gemeente wegens exploltatie-ov er schot. Volkszeebadeni installatie 21b. Bijzondere werkzaamheden ■2. Diversen 9. 10. Ha. SchoonmaakkostenI Hb. Zuivering bassinwater 12 Bewaren van rijwielen 13a. Verlichting enz 13b. Krachtstroomverbruik IJ- Telefoonkosten b Drukwerken en bureaukosten 13. Aandeel algemeene beheers- en admini stratiekosten I Aflossing aan de Gemeente van de stichtingskosten van het Zwembad „Zui- derpark” Rentevergoeding aan de Gemeente van het niet afgeloste deel der stichtings kosten Verzekering tegen schade ten gevolge van brand vjavuu-, uijK- vu puiueria steil da. Kosten van onderhoud van gebouw en 1 n i j f 50.000,— Art. III. Exploitatielasten Zwembad „Zul- derpark”. Salarissen en loonen Pensioensbijdragen Kinderbijslag Kosten OngevallenwetI Kosten Invaliditeitswet Kosten Ziektewet Dienstkleeding Onderhouden en vernieuwen van bad- goederen en verderen inventaris Wasschen badgoederen en dienstkleeding Waterverbruik f 10.500,— 600,— memorie 50,- 150,— 125,— 150,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 254