14 14 17 16 VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. STAAT van Vorderingen en Schulden der Sichl itraal Badbeheer” per 31 December 1936. Totaal. Bedrag. Bedrag. Totaal. Schulden. Vorderingen. Gemeente 's-Gravenhage: f C. 25.757,22 2.995,52 •n f 76.415,28 iïemeente ’s-Gravenhage, Kapitaal Stichting „Centraal 91.265,74 f r> f 103.185,14 Totaal Totaal n n L. J. M. FEBER, Voorzitter. W. F. K. COST BUDDE, Secretaris. n n rt n n n n n Gemeentewerken Dienst der Personeelsreserve Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Ontvangsten wegens baden e. a Inhoudingen op loonen Kasvoorschotten Diversen 4.715,02 2.147,30 14.294,13 52,50 1.024,29 32.132,88 2.765,80 8.376,60 n n n 9.883,69 147,68 1.043,74 331.31 13.94 825,- 174,04 f r> n n r r> v w 12,34 501,45 168,53 95,79 751,23 71.399,— 287,30 56,— 148,12 100,— 18.725,16 1,20 10,40 998,46 1.270,39 19,68 2.510,07 96,66 1.779,17 1.054,06 172,75 6,86 25,- n f 103.185,14 Kemeente 's-Gravenhage: a. Drukkosten verslag 1935 b. Kosten Ziektewet c. Kosten brandverzekering d. Drukwerken I e. Kosten Invaliditeitswet I f. Rente en aflossing I Wachtgelden I h. Pensioenkosten reservisten I i. Pensioenkosten vacantiebijslag I Uitkeering van het exploitatie-oversehot: I j. Volkszeebaden Aldus vastgesteld door het Bestuur der Stichting „Centraal Badbeheer” op 5 Mei 1937. Vergoeding voor: a. Baden werkloozen b. Schoolkinderbaden Exploitatie-kosten schoolbadinrichting aan de Nieuwe-Havendwarsstraat d. Schoolzwemonderricht e. Verwarming van schoolgebouwen f. Restitutie Invaliditeitswet Vergoeding voor exploitatie-tekort: g. Volks- en Schoolbadinrichtingen h. Badinrichting van de Woningvereeni- ging voor Trampersoneel i. Zwembad Zuiderpark I Badbeheer” gemeentewerken V’meen teapot heek Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon löienst der Personeelsreserve gemeentelijk Electrisch Bedrijf gemeentelijk Gasbedrijf puinwaterleiding ICem. Telef oondienst woningvereen. van Trampersoneel voor Volkshuisvesting P'rersen MfieidsZoonen pekengelden paarborgsowwneu

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 255