By lage 15 VERSLAG van den toestand en de exploitatie der Gemeenteplantsoenen over het jaar 1936. welke ge werd het Met het verschaffen van werk aan werkloozen, steund werden door Maatschappelijk Hulpbetoon, geheele jaar doorgegaan. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar hetgeen hieromtrent onder VIII is vermeld. III. TERREINEN. De terreinoppervlakte van het bedrijf onderging in den loop van het jaar geen verandering, zoodat de totale oppervlakte van het bedrijfsterrein op 8.00.42 ha bleef bepaald. Het in 1927 van de Gemeente in huur verkregen terrein in den Segbroekpolder, nabij „de Wildhoef” (ter vervanging van de kweekerij achter de Laan van Eik en Duinen) groot 2 ha, bleef ook gedurende het verslagjaar in gebruik. ALGEMEEN OVERZICHT. I. BEHEER. De Gemeenteplantsoenen werden beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door de Commissie van Bijstand in het Beheer der Plaatselijke Werken en Eigendommen. Het voorzitterschap van voornoemde Commissie werd be kleed door den heer Ir. L. J. M. Feber, Wethouder van Openbare Werken en Gemeentebedrijven. II. PERSONEEL. Het personeel bij de Gemeenteplantsoenen was op 31 Decem ber 1936 samengesteld als volgt: a. Ambtenaren. b. Werklieden. Tijdelijke. 29 4 Tijdelijke. Losse. 156 1!1 190 Directeur Technisch personeel Administratief personeel Voorlieden Tuinlieden Plantsoenwerkers Overige werklieden Minder validen 17 6 1 4 6 3 1 Totaal. 1 14 14 Totaal. 15 83 59 27 6 23 Vaste. 1 11 13 25 Vaste. 15 82 55 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 257