15 5 werd, evenals het vorige jaar, door den Dienst der Stadsont wikkeling en Volkshuisvesting zelf verzorgd, door middel van uitbesteding onder toezicht van de Directie der Gemeente- plantsoenen. Het uitbesteden van en het houden van toezicht op het onderhoud der onder b. genoemde beplantingen geschiedde door de Directie der Plantsoenen. Aanleg bij nieuw gestichte gebouwen kwam in het afgeloopen Aanleg, jaar niet voor. De in 1935 aangevangen aanleg en beplanting bij het nieuwe museum aan de Stadhouderslaan werd in het afge loopen jaar verder afgewerkt. Voor andere bestaande gebouwen en instellingen werden leveranties en werkzaamheden gedaan. Al deze werkzaamheden geschiedden, met uitzondering van het leveren en stellen van hekwerk, in eigen beheer. In enkele gebouwen werd voor bijzondere gelegenheden een plantenversiering aangebracht. VII. WANDELPLAATSEN EN PLANTSOENEN. Het onderhoud en voor zooveel noodig het bewaken van de Onderhond, openbare wandelplaatsen en plantsoenen en het onderhoud der beplantingen en paden op de Algemeene Begraafplaats ge schiedde, evenals vorige jaren, in eigen beheer met uitzondering van de onderhoudswerken voor,, Westhoff” en voor de „Voorde’s” te Rijswijk (Z.-H.), welke werden uitbesteed. De zorg voor de wilde vogels, met name voor de holen broeders, vond op de gebruikelijke wijze plaats; dit jaar werden slechts weinig nieuwe nestkastjes geplaatst. In het Westbroek- park, in het Zuiderpark en in de weide bij Marlot werden ooie vaarsnesten opgericht om te trachten ooievaars daarin te doen nestelen. Mededeelingen omtrent de zg. „iepenziekte” enz. worden aan getroffen onder „Plantengroei”. Het aanleggen van nieuwe plantsoenterreinen en het aan- Aanleg, brengen van nieuwe beplantingen geschiedde eveneens in eigen beheer, met uitzondering van het maken, leveren en opstellen van eenige hekwerken. Dit jaar werd voortgegaan met: 1°. het verder gedeeltelijk aanleggen en beplanten van het Zuiderpark <(voortgegaan werd ook met het plaatsen van naambordjes bij planten, waardoor het publiek meer bekendheid met de vele soorten planten bij ge bracht kan worden); 2°. het aanleggen van een duinpark in de Westduinen; 3°. het verharden van fiets- en wandelpaden in het Zuiderpark; 4°. het verwerken van het nabij de Duivelandsche- straat en de Fuutlaan door den Gemeentelijken Reinigingsdienst gestorte huisvuil in de Westduinen; 5°. het aanbrengen van VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 259