15 J 9 De Directeur, S. G. A. DOORENBOS. VIII. WERKVERSCHAFFING EN WERKVERRUIMING. In den loop van 1936 heeft de Gemeente weder tal van steun- trekkenden werkzaam gesteld ter uitvoering van werkzaam heden, welke anders niet zouden zijn ter hand genomen (de zg. werkverschaffing). Deze personen werden geplaatst door tus- schenkomst van het Gemeentelijk Bureau voor Werkverschaf fing in samenwerking met den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon. Behalve werkzaamheden in het Zuider- en West- duinpark verrichtten deze personen veel ter verbetering in de wandelparken „Ockenburgh” en „Meer en Bosch” en op de buitenplaatsen „de Voorde’s” te Rijswijk. Verder werd op deze wijze de aanleg van het Hubertuspark voortgezet, werden op verscheidene plaatsen paden aangelegd en werd begonnen met het onder profiel vergraven en beplanten van den duinkop aan den Westduinweg nabij de Duinstraat, het zg. „Lindo-duin”. Als reeds een tiental jaren gebruikelijk, werd het geheele Arbeidstherapie. jaar door weder licht werk verschaft aan zenuw- en tbc.-pa- tiënten. In totaal werden 84 personen te werk gesteld (25 zenuw en 59 tbc.-patiënten). Op 31 December 1936 waren nog werkzaam 20 zenuw- en 27 tbc.-patiënten. Aan den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon werd een bedrag van f 6.146,34 terugbetaald tot gedeeltelijke dekking der kosten voor de gevallen, waarin door dien Dienst aan sommige patiënten een geldelijke steunverleening werd toegekend. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 263